Tinfos får bygge ut Svartvasselva

NVE har gitt Tinfos tillatelse til å bygge Svartvasselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland. Nord-Norsk Småkraft får samtidig tommelen ned for to småkraftverk i samme kommune.

Småkraftverket vil utnytte et fall på 120 meter fra inntaket ved Svartvatnet, som ligger 134 meter over havet. Svartvasselva kraftverk er planlagt med en installert effekt på 4,9 MW, som vil generere en årsproduksjon på 14,4 GWh. Utbyggingskostnaden er beregnet til 43,6 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 3,03 kr/kWh.
 
Hensyn til rein
Utbyggingen vil redusere vannføringen i en bekkekløft av regional verdi. Utbygger er derfor pålagt å slippe en minstevannføring på 290 liter/sekund forbi inntaksdammen, i perioden 1. april til 30. september. Resten av året er minstevannføringen 160 liter/sekund forbi inntaksdammen.
Det skal legges en nedgravd rørgate i kalvingslandet til Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt. NVE har satt som forutsetning at det ikke skal bygges i reinens kalvingsperiode fra 1. april til 31. mai. Anleggsveien må fjernes etter bygging.

Må til OED
Det er fremmet innsigelse til Svartvasselva kraftverk fra Fylkesmannen i Nordland og Områdestyret i Nordland. NVEs vedtaket er derfor ikke endelig før saken er avklart i Olje- og energidepartementet.

To andre fikk avslag
I NVEs avslag på Nord-Norsk Småkrafts søknader om å bygge Tennvasselva kraftverk (6,6 GWh/år) og Hoffmannselv kraftverk (16,8 GWh/år), vises det til at en utbygging ville fått store negative konsekvenser for krigsminner, reindrift, fisk, friluftsliv og landskap.