Sa ja til Holmen Kraft (22 MW)

Etter 13 års kamp har Holmen Kraft fått konsesjon til å bygge kraftverk og ny vei til Jordalen i Voss kommune.

Det er Sigmund Bjørke og Arnstein Bjørke som står bak Holmen Kraft AS, som skal eie og drive kraftverket.
Etter at regjeringen fredag sa ja til utbyggingen, tar de to fetterne nå sikte på å realisere prosjektet i løpet av drøye to år.
– Målet er at både vegtunnelen og kraftverket skal være ferdig til sommeren 2016, sier Arnstein Bjørke til Avisa Hordaland.

Får rassikker vei
– Tiltaket innebærer få inngrep i landskapsvernområdet. Konsesjonen medfører også at det bygges en rassikker vei opp til Jordalen, sier olje- og energiminister Tord Lien i en kommentar.
Ikke minst det siste, er svært viktig for de fastboende og for landbruket i Jordalen. Lien påpeker at tiltaket også vil bidra til å opprettholde det spesielle kulturlandskapet og være positivt for forvaltningen av verdensarvområdet.

Stort småkraftverk

Holmen Kraftverk vil få en installert effekt på 22 MW og en årsproduksjon på 71 GWh, Med en utbyggingskostnad beregnet til 315 millioner kroner, ender Holmen Kraft opp med en utbyggingspris på 4,38 kr/kWh. 
Prosjektet er vesentlig større enn det som i dag omtales som Norges største småkraftverk; Byrkjelo kraftstasjon (12,8 MW effekt og 61 GWh i årsproduksjon), som ligger i Gloppen i Sogn og Fjordane.

Avbøtende tiltak
Konsesjonen omfatter også en 15 kilometer lang kraftledning fra Holmen kraftverk til Kjønnagard transformatorstasjon, der de første 5 kilometerne fra kraftverket legges som jordkabel.
Det er fastsatt en rekke avbøtende tiltak for å redusere konsekvensene av utbyggingen, som berører både Voss kommune i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane, slik at hensyn til landskap, fisk og biologisk mangfold blir ivaretatt.