Årsregnskapet enstemmig vedtatt

Medlemmene i Småkraftforeninga sluttet seg enstemmig til regnskapet med en ny notetekst, som ble lagt frem for årsmøtet på Værnes 19. mars.

Styret tok inn den nye teksten i noten til regnskapet for å gi en mer presis og fyllestgjørende beskrivelse av det provisjonsbaserte konsulenthonorar til styrets leder for å arrangere Småkraftdagane.

I den nye noten gikk det også tydelig frem at styreleder aldri har deltatt i styrets behandling av hans konsulentavtale med Småkraftforeninga. Oppdraget var dessuten blitt konkurranseutsatt før avtalen med Trond Ryslett ble inngått.

I den nye regnskapsnoten går det også tydelig frem at honoraret dekket alle kostnader som styreleder har hatt til reise, overnatting og bistand med utvikling og planlegging av arrangementet.

Et samlet styre stilte seg bak regnskapet med den reviderte noteteksten som ble lagt fem for årsmøtet.
Etter dette ble regnskapet for Småkraftforemninga enstemmig godkjent av årsmøtet.