– Grunneierne må få Fjellkraft-svar

Alle fallrettseiere som har inngått fallrettsavtaler med Fjellkraft må ta øyeblikkelig affære overfor Fjellkraft og få en avklaring av fremdriften i småkraftprosjektene sine, anbefaler Småkraftforeningas juridiske rådgiver, advokat Øyvind Kraft hos advokatfirma Wahl-Larsen.

Ifølge avisen Fremover hadde Fjellkraft inngått 200 avtaler om fallretter, da det ble solgt til Nordkraft, som nå har besluttet å legge ned selskapet og sagt opp de ansatte. Fallrettighetene som ligger i Fjellkraft blir nå håndtert av Nordkraft. 
Hva som ligger i dette er imidlertid uklart, i og med at det er Fjellkraft som har inngått avtalene med grunneierne. Hvis Nordkraft skal overta avtalene forutsetter det en gyldig overdragelse av dem fra Fjellkraft til Nordkraft, påpeker advokaten.
 
Varsler kutt i fallrettsleien
Overfor Dagens Næringsliv antyder administrerende direktør Eirik Frantzen i Nordkraft at bare et 30-tall småkraftprosjekter i porteføljen er realiserbare, hvorav bare ti er aktuelle for utbygging.
Nordkraft-sjefen sier til næringslivsavisen at en utbygging av disse prosjektene kun vil være aktuelt dersom man «får reforhandlet priser på leie av fallrettigheter» med grunneierne.
– Dette skaper en svært vanskelig situasjon for grunneiere som har inngått falleieavtaler med Fjellkraft, sier advokat Kraft. 
 
Unngå forsinkelser
Fjelkraft har i mange av disse avtalene forpliktet seg til å utrede småkraftprosjektene og å søke om konsesjon så snart som mulig, eller innen bestemte frister, for deretter å ta en utbyggingsbeslutning. Hvis dette ikke gjøres som avtalt, eller hvis prosjektene forsinkes på andre måter, kan det føre til at ellers realiserbare prosjekter ikke blir bygget ut, eller at de blir forsinket slik at de ikke får rett til elsertifikater. 
– Hvis situasjonen er slik at det er grunn til å tro at Fjellkraft ikke vil oppfylle avtalene kan det imidlertid tenkes at grunneierne har rett til ensidig å si dem opp, slik at de i stedet kan inngå nye avtaler med andre småkraftutbyggere som kan gjennomføre prosjektene. Det kan også tenkes at Fjellkraft, Nordkraft og grunneierne kan inngå avtaler om disse forholdene. Hvis grunneierne lider økonomisk tap kan det også være aktuelt med erstatningskrav, sier Kraft.
 
Kom dere ned fra gjerdet
Det som nå er helt avgjørende er at grunneiere som har inngått avtaler med Fjellkraft ikke blir sittende på gjerdet, sier advokat Kraft.
– De må handle raskt slik at de så snart som mulig får en oversikt over situasjonen, og slik at mulige utbyggingsprosjekter blir gjennomført og ikke forsinket. Dersom forutsetningene i avtalene er endret, kan de i visse tilfeller kreve avtalen terminert – og forhåpentlig gå til en annen utbygger som kan realisere prosjektet innen fristen for grønne sertifikater, sier han.

Kan kreve terminering
– I utgangspunktet er avtalene mellom Fjellkraft og grunneiere bindende for begge parter, sier advokat Kraft.
Han anbefaler alle grunneierne som har inngått avtale med Fjellkraft å ta kontakt med Fjellkraft og Nordkraft så snart som mulig, for å forhøre seg om fremdriften i prosjektene.
– De må sørge for å få en rettslig forpliktende bekreftelse på at utbyggingen vil bli gjennomført i tråd med avtalen i regi av Nordkraft, og få en tidsplan for dette – ikke minst med tanke på fristen for å få grønne sertifikater. Dersom Fjellkraft eller Nordkraft ikke kan stå ved disse forpliktelsene vil grunneierne kunne si opp avtalene på grunn av mislighold eller bristende forutsetninger, og deretter gå til andre utbyggere, sier advokaten.
Hvis avtalene ikke er oppfylt kan det også danne grunnlag for erstatningskrav, påpeker han.

Narvik kommune er hovedaksjonær (50,01 prosent) i Nordkraft, som for øvrig eies av Troms Kraft (33,33 prosent) og Hålogaland Kraft (16,66 prosent).