OED opprettholdt småkraft-ja fra NVE

Olje- og energidepartementet har opprettholdt NVEs konsesjoner til utbyggingen av Ula kraftverk i Sel kommune i Oppland og Segadal kraftverk i Hjelmeland kommune i Rogaland.

Ula kraftverk vil utnytte en fallhøyde på 94 meter i elva Ula. Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,7 MW og vil gi en årlig produksjon på 12,5 GWh. Etter påtrykk fra Statens vegvesen vil kraftstasjonen bli plassert på oversiden av E6.
Utbyggingen er beregnet å koste 43,7 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 3,5 kr/kWh.

Segadal kraftverk vil utnytte en elvestrekning på 1500 meter med en fallhøyde på 288 meter i Segadalsåna, på nordsiden av Jøsenfjorden. Småkraftverket er planlagt med en ytelse på 3,6 MW og en årsproduksjon på 11,1 GWh.
Utbyggingskostnaden er kalkulert til 47,2 millioner kroner, noe som gir en utbyggingspris på 4,25 kr/kWh.

Ula Kraft AS
Ula Kraft AS eies av grunneier Ingar Stampen som har 30 prosent av fallrettighetene. Han har inngått avtale om fallrettigheter og eierskap med Selsverket Sameieskog, som eier de resterende 70 prosent av fallrettighetene.
Med en minstevannføring på 500 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 100 l/s resten av året, vil 62 prosent av tilgjengelig vann i elva kunne utnyttes til kraftproduksjon.

Segadal Kraft AS
Utbyggingen av Segadal kraftverk vil skje i regi av Segadal Kraft AS, som er eid av grunneierne på Segadal. Grunneierne tar mål av seg til å bygge anlegget uten eksterne investorer.
NVE har fastsatt en minstevassføring på 100 l/s i sommersesongen og 20 l/s resten av året.