Krever småkraftoverskjønn i Smibelg

Grunneiere i Kjerringåga, Storåga og Smibelgvassdraget har begjært overskjønn over Rana tingretts skjønn i forbindelse med Smibelg-Storåvatn-utbyggingen.

Advokat Øyvind Kraft i Advokatfirma Wahl-Larsen er ikke nådig i sine anførsler i begjæringen til Hålogaland Lagmannsrett.
Ifølge advokaten har Rana tingrett begått feil både i saksbehandling, rettsanvendelse og bevisvurdering. Han påpeker også at de erstatningene som skjønnsretten har fastsatt er alt for lave og må forhøyes.

Forlanger full erstatning
Begjæringen tar utgangspunkt i at grunneierne antakelig hadde fått konsesjon for sine småkraftprosjekter dersom SKS Produksjon ikke hadde fått konsesjon for sitt prosjekt. Dermed krever de også full erstatning for hele sitt økonomiske tap ved at de ikke kan bygge småkraftverk i elvene.
Med henvisning til ekspropriasjonserstatningsloven krever Øyvind Kraft at erstatningen må være basert på enten salgsverdien eller bruksverdien av fallene – avhengig av hva som gir høyest erstatning.
Han påpeker videre at tingretten har valgt å se bort fra erstatningspraksis basert på «småkraftmetoden».
– I stedet har tingretten feilaktig nyttet den såkalte «naturhestekraftmetoden», selv om denne verken gjenspeiler salgsverdien eller bruksverdien av fallene, skriver advokaten.

Ber om kompetente skjønnsmenn
Subsidiært anfører han at dersom lagmannsretten skulle komme til at grunneierne ikke har krav på erstatning basert på «småkraftmetoden», så har de krav på erstatning basert på salgsverdien av de samlede fallene og den prisen de kunne ha oppnådd for disse ved et fritt salg i markedet for utnyttelse i et tilsvarende prosjekt som det SKS Produksjon har fått konsesjon for.
I begjæringen om overskjønn til Hålogaland Lagmannsrett henstiller advokaten om at skjønnsmennene i lagmannsretten bør ha kompetanse på småkraftutbygging.

Les også småkraftforeningas omtale av saken 24. mars: Grunneiere overkjørt i tingretten