Ingen nett-lettelse for småkraft

Småkraftutbyggere i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord som må ut med store anleggsbidrag til netteier, får ingen løfter om snarlige lettelser fra olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Det foreligger det ingen planer om, går det frem av Liens svar til stortingsrepresentant Odd Omland (Ap) fra Kvinesdal.
Omland er bekymret for de høye anleggsbidragene som småkraftverkene må betale for å få nettilknytning. I en skriftlig henvendelse til olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har han spurt om statsråden vil lette nettilknytningen for nye småkraftverk.
Les omtale av Omlands spørsmål: Vil koble på småkraftverk
Effektivt og kostnadsriktig
– På generelt grunnlag ser jeg på anleggsbidrag som en viktig del av en effektiv og kostnadsriktig tariffering av nettjenestene og et godt verktøy for å sikre en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet, skriver olje- og energiministeren i sitt svar.
Lien vil ikke kommentere situasjonen for småkraftverkene på Sørlandet: – Jeg håper representanten har forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn i en vurdering av enkeltsaker, skriver han.

OED er klageinstans

Han viser til at formålet med anleggsbidraget er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Det bidrar også til å gi en riktig rangering av produksjonsprosjekter med hensyn til samlede investeringskostnader, noe som er viktig for å sikre at det er de mest lønnsomme fornybarprosjektene som realiseres innenfor elsertifikatmarkedet, påpeker statsråden.
Olje- og energiministeren understreker samtidig at anleggsbidraget skal være nettmessig begrunnet. Kostnader som ikke kan føres tilbake til den som utløser investeringen, heller ikke kan tas med i beregningen av anleggsbidraget, påpeker han. 
– Oppnås det ikke enighet om anleggsbidrag, kan utbyggere av småkraftverk kreve at NVE avgjør saken. Olje- og energidepartementet er klageinstans for vedtak fattet av NVE, skriver Tord Lien, i sitt svar til Odd Omland.