Reiten fant ikke småkraftløsning

Reiten-utvalget erkjenner at deler av landet sliter med store investeringer i nett som følge av tilknytningsplikt for ny produksjon. Men ekspertgruppen har ikke funnet noe fullgodt svar på hvordan denne problemstillingen kan løses.

– Vi ser at noen områder med mye ny fornybar produksjon og få uttakskunder får særlige utfordringer med tarifføkninger fremover og har vurdert avbøtende tiltak, men samtlige har uheldige sidevirkninger.
Det skriver utvalgsleder Eivind Reiten, advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard i sine avsluttende anbefalinger i rapporten «Et bedre organisert strømnett», som i dag ble overlevert olje- og energiminister Tord Lien.

Strammer opp nettet

– Selv om de ikke har funnet noen god løsning for innmating av ny fornybar energi, så ligger det veldig mye bra i denne rapporten, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, som var til stede ved fremleggelsen av rapporten. 
Han mener Reiten-utvalget er på rett vei med sine anbefalinger. Tveit påpeker blant annet at utvalget er opptatt at nettselskapene skal ha mer fokus på drive nett – ikke alle mulige andre ting.
Småkraftforeninga vil for øvrig komme med en fyldig høringsuttalelse til Reiten-utvalgets rapport.

Fjerner regional tariff 

Reiten, Bjella og Sørgard vil oppheve regionalnettsordningen. Da vil også regionalnettet som eget tarifferingsområde bli borte, og alt forbruk og produksjon vil enten være tilknyttet distribusjonsnettet eller sentralnettet.
Etter dagens praksis om tariffering vil innmatingstariff i regionalnettet tilfalle Statnett. Unntaket i kontrollforskriften om at inntekt fra tariff for innmating i distribusjonsnettet skal tilfalle distribusjonsnettet og ikke overføres til overliggende nett, vil etter gruppens forslag også gjelde for innmating til tidligere regionalnett. Reiten-utvalget mener det bør tilstrebes at distribusjonsnettene får beholde innmatingstariff fra produksjon i eget område.
– Statnetts reduserte inntekter må tilsvarende hentes inn gjennom en økning og generell utjevning i tariffen, slik at hele landet er med på å dekke kostnaden knyttet til utvikling av ny fornybar energi, påpeker utvalget.

Ingen nye harmoniseringstiltak

Gruppen anbefaler å beholde den eksisterende utjevningsordningen for kundene i konsesjonsområdene med de høyeste nettkostnadene, men tilrår ingen separate tiltak for å oppnå mer harmoniserte tariffer.
– Tariffene forventes å øke for alle når investeringene øker. På sikt vil en utvikling i retning av færre selskap også gi mer harmoniserte tariffer, påpeker ekspertutvalget.