Lien avgjør om Sesskraft får bygge

Fallrettseierne i Sesselva og Hoemselva i Tresfjorden, i Vestnes kommune i Møre og Romsdal, får bygge ut Sesselva kraftverk – dersom olje- og energiministeren vil.

NVE har gitt konsesjon for utbygging av et småkraftverk på 5 MW. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fremmet innsigelse mot vedtaket og saken havner derfor på olje- og energiminister Tord Lien sitt bord.
Sesskraft AS, som er eid av fallrettseierne, har langt på vei fått NVEs godkjenning for den utbyggingen de har søkt om. NVE har satt som betingelse at inntaket er trekkes lenger nedstrøms i elva, slik at fallet er redusert fra 302 til 272 meter. Det er også gitt pålegg om en minstevannføring som skal ivareta Liafossen som landskapselement.
Småkraftverket vil få en årsproduksjon på 16,7 GWh. Utbyggingskostnaden er beregnet til 51 millioner kroner, noe som gir en utbyggingspris på 3,05 kr/kWh.
NVEs vedtak er ikke endelig før innsigelsen fra Fylkesmannen er blitt avklart av Olje- og energidepartementet.