Ny vurdering av Bremanger-traseen

Grunneierne i Myklebustdalen har fått frist til 1. august om å uttale seg, før Olje- og energidepartementet bestemmer seg for hvordan høyspentlinjen gjennom Bremanger skal håndteres.

Gulating lagmannsrett avsa fredag 27. juni en kjennelse som konkluderte med at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak for trasévalg for Ørskog-Sogndal-linjen gjennom Bremanger ble fattet på feilaktig grunnlag.
Som følge av den knusende dommen mot vedtaket om å legge kraftlinjen gjennom Myklebustdalen, ble alt arbeid på denne delen av kraftlinjen umiddelbart stanset.
Olje- og energidepartementet jobber nå med å finne en løsning for den videre linjebyggingen i området.

Kort frist for grunneierne
Olje- og energidepartementet vil nå se nærmere på lagmannsrettens kjennelse og vurdere om det foreligger feil av betydning for vedtaket om trasevalget i Bremanger.
I et brev datert 10. juli blir de berørte grunneierne bedt om å fremme sine synspunkter overfor Olje- og energidepartementet. De har fått frist til 1. august med å uttale seg, før departementet bestemmer seg for hvordan lagmannsrettens kjennelse skal håndteres.
I brevet til grunneierne påpekes det at lagsmansretten kun har foretatt en pre judisiell avgjørelse om konsesjonsvedtakets gyldighet – og at kjennelsen heller ikke er rettskraftig så lenge Statnett har ankerett.

Kan beholde traseen
Dersom departementet ikke finner at det foreligger noen feil som er av betydning, kan konsesjonsvedtaket bli stående. Skulle OED komme til at vedtaket ikke er gyldig, kan konsesjonsvedtaket bli omgjort.
I begge tilfeller kan trasévalget gjennom Myklebustdalen blir stående, slik statsminister Erna Solberg allerede har antydet overfor Bergens Tidende (se link under).
En slik tolkning vil ikke kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen i OED gå god for: – Dersom det blir besluttet å fatte et nytt konsesjonsvedtak vil det bli behandlet på vanlig måte, og da er det ikke gitt at den samme traseen blir valgt, sier han.

Gir lite håp om å fjerne mastene (Bergens Tidende mandag 14. juli)