Flest elsertifikater utenom 2020-målet

Per 1.juli 2014 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i det norsk-svenske elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 7,9 TWh. I tillegg kommer 12,8 TWh utenom ordningen – der 12,1 TWh er fra Sverige.

Den norske elsertifikatproduksjonen utgjør per i dag bare 15 prosent av totalen i det norsk-svenske elsertifikatsystemet, som har som mål å utløse 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020.
Av den nye godkjente elsertifikatproduksjonen er 6,7 TWh så langt bygget i Sverige og 1,2 TWh i Norge.
 
Norge blir hengende etter
– Dette holder ikke. Det går altfor sakte, dersom vi skal klare å bygge ut 13,2 TWh i løpet av 2020, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
I 2. kvartal 2014 var økningen i elsertifikatberettiget produksjon nesten seks ganger større i Sverige enn i Norge. Sverige økte sin produksjon innenfor den felles norsk-svenske elsertifikatordningen med 803 GWh, mens økningen i Norge var beskjedne 169 GWh.
– Utbyggingstempoet i Norge må mer enn dobles dersom vi skal klare å dekke inn vår andel av elsertifikatmålet. Med dagens utbyggingstempo vil den norske nye fornybarproduksjonen være i underkant av 5 TWh ved utgangen av 2020. Det betyr i så fall at svenskene må ta seg av de resterende 21,5 TWh hvis vi skal klare nå målet om 26,4 TWh, sier Tveit.
 
Mest i overgangsordningene
Ifølge «Kvartalsrapport nr. 2 2014», som NVE har utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten, er det så langt i 2014 utstedt 835.945 elsertifikater i Norge og 9.471.343 elsertifikater i Sverige. I disse tallene inngår også tildeling av elsertifikater gjennom egne overgangsordninger i Norge og Sverige.
I tillegg den norsk-svenske elsertifikatordningen ligger det 12,8 TWh i de nasjonale overgangsordningene:
  • I Norge mottar anlegg elsertifikater for en normalårsproduksjon på 0,7 TWh gjennom overgangsordningen, som ikke inngår i fellesmålet om 26,4 TWh innen 2020.
  • Den svenske overgangsordningen utløser en tilsvarende normalårsproduksjon på 12,1 TWh, som heller ikke inngår i 2020-målet.
Tar ned prisforventningene
Markedet har senket sine forventninger til prisen på elsertifikater i de neste tre årene, viser en sammenstilling som er basert på et gjennomsnitt av prisene siste handelsdag hver måned hos CleanWorld, ICAP og SKM.
I løpet av 2. kvartal trakk prisutsiktene for elsertifikater svakt ned, både for 2015, 2016 og 2017.
Endringer i elsertifikatpriser fra 1. til 2. kvartal:
  • Året 2015: ned fra 17,05 til 16,67 øre/kWh
  • Året 2016: ned fra 17,31 til 17,07 øre/kWh
  • Året 2017: ned fra 17,60 til 17,53 øre/kWh