Anmodes om grønne avskrivninger i 2015

Bedre avskrivningsregler er nødvendig for å utløse investeringer i fornybar energi i Norge, understreker både Norsk Industri og Energi Norge overfor Finansdepartementet.

– Det haster, påpekte både Oluf Ulseth fra Energi Norge og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, da de møtte den politiske ledelse i Finansdepartementet torsdag 21. august.
Kraftnæringen og industriens forslag går ut på å innføre ekstraordinære grønne avskrivninger på 40 prosent over de fire første årene for investeringer i sertifikatkraft.

Et løft for småkraftnæringa 

– Dette støtter vi 100 prosent, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
En samlet fornybarbransje stiller seg bak forslaget fra Energi Norge og Norsk Industri er. Det er helt i tråd med Småkraftforeningas innspill til Finansdepartementet i forbindelse med Statsbudsjettet 2015:
«Vi mener det bør innføres grønne avskrivninger for fornybarinvesteringer. Dette vil gi en brattere avskrivningskurve for fornybarprosjekter (…) noe som igjen vil utløse flere investeringer.»
– Dagens rammevilkår er langt bedre i Sverige enn i Norge. Grønne avskrivninger vil utjevne noen av de skattemessige forskjellene mellom landene, sier Tveit.
 
Bedre ressursutnyttelse
Ulseth og Lier-Hansen påpekte overfor Finansdepartementet at en ordning med grønne avskrivninger vil medføre lavere kostnader for forbrukerne, gjennom bedre samfunnsmessig utnyttelse av ressursene. Som en konsekvens vil også verdiskapingen i Norge øke. 
– Over tid vil ordningen dessuten bidra positivt til statens skatteinntekter, fordi den utløser større investeringer og aktivitet i fornybarnæringen og leverandørindustrien enn vi risikerer med dagens skjeve konkurranseforhold, understreker Ulseth.
 
Se fallende investeringer
De viste også til det store misforhold mellom de politiske ambisjonene om grønn industriell vekst i Norge og de rammevilkårene som gis for fornybarinvesteringer.
– Over to år etter innføringen av et felles elsertifikatmarked med Sverige, ser vi fallende investeringer i ny norsk fornybar kraftproduksjon og lav aktivitet i leverandørindustrien, sier Ulseth.
Til tross for at norske strømkunder betaler halvparten av regningen, investeres bare én av fire kroner på norsk side av kjølen. Skal noen av denne ubalansen rettes opp, må regjeringen ta grep allerede i høstens statsbudsjett, understreker både Energi Norge og Norsk Industri.