Opprettholder Bremanger-traseen

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) finner ikke at det ikke er grunnlag for å omgjøre den omstridte kraftlinjetraseen gjennom Bremanger, slik den ble fastlagt av Ola Borten Moe (Sp).

– Det har vært motstand mot alle trasealternativene gjennom Bremanger. Jeg har kommet til at konsesjonsvedtaket fra desember 2011 er basert på korrekt faktisk grunnlag, og at det derfor skal opprettholdes, sier Lien.
Regjeringen går dermed inn for å opprettholde trasevalget for kraftledningen Ørskog-Sogndal, til tross for at det opprinnelige vedtaket ble kjent ugyldig av Gulating lagmannsrett.

– Viktig for småkraftutbygging

– Kraftledningen Ørskog-Sogndal er viktig av hensyn til kraftforsyningen i Midt-Norge og Nordvestlandet. Ledningen er også nødvendig for å få nye småkraftverk i Sogn og Fjordane på nettet, understreker olje- og energiministeren.
Arbeidet på kraftlinjen ble stanset i sommer etter at Gulating lagmannsrett fant at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak for kraftledningen Ørskog-Sogndal var basert på feil faktisk grunnlag og derfor ansett ugyldig. Kjennelsen i lagmannsretten 27. juni førte til at Statnett ble nektet å tiltre grunn og rettigheter i Myklebustdalen i Bremanger.

Ny behandling, samme vedtak

Olje- og energidepartementet har som følge av dette måttet foreta en ny behandling av det grunnlaget lagmannsrettens kjennelse bygger på.
Etter å ha vurdert alle forholdene rettens avgjørelse hviler på, har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for omgjøring.
Konsesjonsvedtaket fra desember 2011 blir derfor opprettholdt.