Klimakraft gir konkurransekraft

– Vi må ha en nasjonal klimapolitikk der de politiske beslutningene baseres på hva som er best for kloden, sier adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

Tirsdag 16. september overleverte hun NHOs nye politikkdokument «Norske energiressurser i det grønne kappløpet» til olje- og energiminister Tord Lien.
Skogen Lund understreker at klima og konkurranseevne henger sammen:
– Ingen samfunn vil klare å være konkurransedyktige på sikt uten klimadimensjonen – som er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Vannkraft er nøkkelen
I sitt nye politikkdokument understreker NHO blant viktigheten av å befeste Norges rolle som verdensledende prosessindustri basert på vannkraft og forme markeder for vannkraft og annen fornybar energi, nasjonalt og mot Europa. Vannkraft med lagringsmuligheter i magasiner er et spesielt fortrinn for Norge, fordi den enkelt kan balansere uregulert kraftproduksjon fra vindmøller og solkraftverk.
NHO mener det også må legges til rette for økt kraftforbruk i Norge. Både et sterkere innenlands nett og mellomlandsforbindelser må til for å sikre høyest mulig verdiskaping.

Konvertering til fornybart
NHO-sjefen viser også til områder der Norge kan utvikle egne løsninger, ikke minst innen transportsektoren:
– Her bør vi raskt – kanskje alt innen 2030 – få en tilnærmet utslippsfri sektor på land. Vår infrastruktur for elektrisitet ligger til rette for en utslippsfri bilpark, skogen kan gi biodrivstoff til lastebiler, og LNG brukes allerede på skip, sier Skogen Lund.

Link til