Høyanger-Sogndal blir forsinket

Som følge av Gulating lagmannsretts kjennelse, som utløste full stans i arbeidet på kraftledningen Ørskog-Sogndal, ryker også den oppsatte ferdigstillelsen av Høyanger-Sogndal i 2016.

Det bekrefter Martha Hagerup Nilson, som er kommunikasjonssjef for Statnett region midt. Til Småkraftforeninga sier hun at det foreløpig ikke er mulig å gi en ny ferdigstillelsesdato.
Dette har skapt usikkerhet for en rekke småkraftutbyggere, som er avhengig av den nye kraftlinja for å kunne starte opp. Så lenge de ikke vet når linje kan være på plass, tørr de heller ikke å starte byggingen av småkraftverkene sine.  
– Vi kan dessverre ikke gi noe klart svar på fremdriften før vi får tilgang på eiendommene. Det må være avklart før vi kan legge fram en ny framdriftsplan, forklarer kommunikasjonssjefen.
Uten en ny oppstartdato kan Statnett heller ikke gi en ny sluttdato.

Dialog med grunneierne
Statnett er nå i en prosess med grunneierne for å få tiltre eiendommene, slik at anleggsarbeidet i Myklebustdalen kan startes opp igjen.
– Vi har en god dialog med grunneierne og jobber for å komme frem til en minnelig enighet om dette. Hvis ikke det skulle la seg gjøre må vi gå til namsmyndighetene, sier Hagerup Nilson.

Domino-effekt
Selv om olje- og energiminister Tord Lien opprettholdt Ola Borten Moes omstridte kraftlinjetrasé gjennom Bremanger, så er arbeidet gjennom Myklebustdalen blitt såpass forsinket at den opprinnelige tidsplanen ryker.
Strekningen Ørskog-Høyanger blir ikke ferdig innen utgangen av 2015. Det betyr at oppstarten på strekningen Høyanger-Sogndal ikke komme tidsnok til at arbeidet kan sluttføres som planlagt i 2016.