Vil ha mer fornybart på nett

Småkraftforeningas høringsuttalelse til Reiten-utvalget finner du her. Foreninga ber om en politikk som gjør at mer ny fornybar kraftproduksjon kan kobles på strømnettet på en kostnadseffektiv og ubyråkatisk måte.

Høringsfristen for Reiten-utvalgets rapport: “Et bedre organisert strømnett” gikk ut 1. oktober.

– I vår høringsuttalelse har vi fokusert på forhold som kan hjelpe til med å få mer fornybar kraftproduksjon ut på nettet. I dag er nettilgang en av de viktigste årsakene til stillstand i småkraftutbyggingen. Det bør regjeringen gjøre noe med i kjølvannet av Reiten-rapporten, sier daglig elder Knut Olav tveit i Småkraftforeninga.

Hele foreningas høringsuttalelse kan lastes ned her.

De viktigste tiltakene Småkraftforeninga foreslår ser slik ut:

 

  • Selskapsmessig og funksjonelt skille. Nett er en monopolvirksomhet og selskapene bør pålegges å skille nett enda tydeligere fra aktiviteter som produksjon, omsetning, lokal næringsutvikling mv. Dette vil kunne redusere nettkostnadene. I tillegg vil tiltaket reduseremuligheten for at nettselskap tar hensyn sin egen eksisterende eller planlagte kraftproduksjon ved tilknytning av ny produksjon i nettet.
  • Strengere tilknytningsplikt. Nettselskapene bør pålegges langt tydeligere forpliktelser i forhold til fremdrift og kostnader ved tilknytning av ny kraftproduksjon. Dette vil kunne få fart på småkraftutbyggingen igjen og bidra til at flere rekker fristen for sertifikatmarkedet i 2020.
  • Mer egenutbygging. Et småkraftprosjekt bør få større muligheter til å bygge nett og forsterke eksisterende nett for egen regning. Dette vil fremme progresjon og effektivitet.Eierskapet til nettet kan i ettertid overføres til nettselskapet.
  • Nasjonalt ansvar. Utbygginga ny fornybar kraftproduksjon er et nasjonalt ansvar og en viktig del av Norges klimaforpliktelser. Det blir feil at utbygger og lokale nettkunder alene skal bære kostnaden ved dette. Kostnadene bør derfor også fordeles nasjonalt gjennom en egen tariff. Risikoen for overinvesteringer i den viktige fasen vi nå står foran i nettsektoren bør fordeles på samme måte.
  • Fornybar forkjørsrett. I dag er det store deler av tiden god plass i nettet bortsett fra i korte perioder med høy last. Denne ledige kapasiteten bør brukes til å slippe mer fornybar, uregulert kraftproduksjon inn i nettet. I perioder med overproduksjon må det finnes måter å avregne dette på. Løsningen er utprøvd med hell i Oftedal kraftverk i Sirdal.
  • Forskottering av nett. For å få fart på nettutbyggingen mener vi myndighetene bør innføre en forskotteringsordning lik den som vurderes i Sverige. Forslaget innebærer at Svenska Kraftnät forskotterer kostnadene for de nettforsterkningene som kreves for at ny fornybar kraftproduksjon skal kunne koble seg til nettet i et område. Utleggene refunderes fra produsentene etter hvert som de kobler seg til nettet.
  • Høyere krav til effektivitet. Nettselskapene bør i enda større grad enn i dag gis incentiver til kostnadseffektivitet. Nettet er en monopolvirksomhet og NVE bør passe nøye på at eventuelt «velstandsfett» man måtte ha lagt seg til med i selskapene fjernes.