Lettelsen i grunnrenten består

Lettelsene i grunnrenteskatten består etter at Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om et budsjettforlik fredag.

Det gjenstår fortsatt å se om nedre grense for grunnrenteskatt blir liggende på 10 MVA eller 10 MW. Småkraftforeninga har påpekt at det mest naturlige vil være å sette terskelen på 10 MW, som også er den øvre grensen for småkraftverk.
Uklart grønt skatteskifte
Som følge av det flertallspartiene omtaler som et grønt skatteskifte, er blant annet elavgiften justert opp med ett øre. Dette stiller Småkraftforeninga seg undrende til, særlig siden avgiftene på bensin og diesel i praksis går ned.
– Vi har vanskelig for å se hvordan en heving av elavgiften med 200 kroner for en gjennomsnittsfamilie vil bidra til en omlegging fra fossile brensler til mer bruk av fornybar energi, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
Grønne avskrivinger
Han konstaterer også at de fire flertallspartiene forlater prinsippet om teknologinøytralitet ved å stenge ute vannkraft, vind- og bioenergi fra muligheten for grønne avskrivninger, ettersom denne ordningen utelukkende skal være forbeholdt vindkraftverk.
– Vi hadde i det lengste håpet at grønne avskrivninger skulle gjelde for alle utbyggere som er omfattet av elsertifikatordningen, slik at også marginalt ulønnsomme småkraftverk kunne bli i stand til å gjennomføre en utbygging, sier Tveit.
Samtidig trekker han frem avgiftslettelse for plugin-hybridbiler som et positivt tiltak. Det samme gjelder styrkingen av Enovas energifond for økt satsing på lav- og nullutslippsbiler.
 
Endelig avtale Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet