«De utestengte» må ha alt på stell

– Bruk tiden fremover til å kontrollere at småkraftverket ditt er bygget i tråd med konsesjonen. Da har du alle forutsetninger for å få en raskest mulig behandling av elsertifikatsøknaden din.

Det er det beste rådet Øystein Grundt kan gi eiere av småkraftverk bygget etter 1. januar 2004 og som nå ligger an til å kunne bli tildelt elsertifikater.
Grundt som leder NVEs seksjon for småkraftverk, påpeker at de eldre småkraftverkene trolig vil få en begrenset søknadsperiode som de må benytte.
– Derfor gjelder det å bruke tiden godt. Så sett i gang sørg for at alt er på stell. Da vil alle forutsetninger være tilstede for en raskest mulig behandling. Finn frem konsesjonspapirene og sjekk at anlegget er bygget i samsvar med konsesjonen eller godkjent detaljplan, blant annet når det gjelder største og minste slukeevne, plassering av inntak og kraftstasjon. Ta kontakt med oss i NVE hvis det er noe som ikke stemmer, anbefaler han.
 
Må være «etter boka»
NVE har avdekket en del avvik i de elsertifikatsøknadene som er blitt behandlet etter gjeldende regelverk. Den nye søknadsgruppen vil trolig by på tilsvarende utfordringer.
– Det kan skje tinge underveis, blant annet ved at utbygger finner bedre løsninger som gjør kraftverket mer effektivt. Men det er viktig å informere NVE om slike ting og få alle endringer godkjent, understreker lederen av NVEs seksjon for fornybar energi, Mari Hegg Gundersen.
Det første NVE foretar seg med innkomne søknader er å sjekke de opp mot konsesjonsdatabasen, for å fastslå om kraftverket har konsesjon eller fritak. 
– Kraftverkene må være bygget i samsvar med konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak fra konsesjon. Deretter sjekkes det i om detaljplaner er sendt inn og at disse er godkjent, før produksjonsstatistikken for kraftverket blir sjekket hos Statnett, opplyser lederen av NVEs seksjon for fornybar energi, Mari Hegg Gundersen.
Overfor Småkraftforeninga understreker hun at det aller viktigste er at alle miljøkravene er oppfylt.
 
1. april 2016 siste frist
I sitt høringsnotat oppfordrer Olje- og energidepartementet de som er omfattet av overgangsordningen til å sende sin søknad om godkjennelse til NVE, så snart lovvedtak i Stortinget er gjort.
– NVE kan i så fall begynne saksbehandlingen av søknadene, selv om vedtak om godkjennelse ikke treffes før lovendringene er trådt i kraft. Det tas sikte på at lovendringene trer i kraft 1. januar 2016, påpeker departementet i høringsnotatet. 
Gundersen sier hun håper de skal rekke å gjøre mye av arbeidet med å forberede saker i perioden fra vedtaket om lovendringen blir fattet og frem til den nye loven begynner å gjelde.
Departementet har foreløpig satt 1. april 2016 som siste frist for å kunne søke om godkjennelse for rett til elsertifikater etter den nye overgangsordningen.
 
Krav om dokumentasjon av datoer og produksjon
I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet «Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen» som ligger i Altinn, må det legges ved dokumentasjon på dato for byggestart og dato for driftsstart.
Kraftverk som sender søknader uten dokumentasjon av avregningsmålerens plassering eller dokumentert beregning av korreksjonsfaktor, vil få redusert sine innrapporterte produksjonsverdier med 2 prosent. Kraftverk som har økt kraftproduksjon som følge av oppgradering av kraftverket før 7. september 2009, vil ikke få denne produksjonsøkningen godkjent for elsertifikater. Det er kun produksjonsvolumet fra det opprinnelige anlegget som omfattes av den nye overgangsordningen.
 
Dato for byggestart og driftsstart
Som vedlegg til søknaden kreves det at tidspunkt for byggestart er dokumentert. Det kan gjøres i form av minst ett av følgende dokumenter:
  • Melding til Arbeidstilsynet om oppstart av anleggsarbeid
  • Godkjent detaljplan fra NVE 
  • Kontrakt for leveranse av maskin- og elektroutstyr, som til sammen tilsvarer minst 20 prosent av den totale byggekostnaden,
  • Kontrakt for hele eller deler av anleggsarbeidet, som til sammen tilsvarer minst 20 prosent av den totale byggekostnaden
  • Alternativ kan datoen for anlegg som har hatt byggestart etter 1. 1.2004 settes til ett år før dokumentert oppstartsdato.
 
Det må også legges ved en attest fra nettselskapet som dokumentasjon på idriftsettelse av kraftverket. Attesten skal opplyse om hvilken dato anlegget første gang leverte kraft til nettet.
 
Avregningsmåte
Det skal også legges ved et enlinjeskjema for anlegget, som angir nøyaktig plassering av avregningsmåleren. Elsertifikater utstedes på grunnlag av netto produksjon. Er måleren plassert foran hovedtransformatoren er det brutto produksjon som måles. Da må det fremlegges en beregnet korreksjonsfaktor fra en uavhengig tredjepart, der det tas hensyn til forbruket i anleggets hjelpesystemer og tap i anleggets transformator.
Dersom det ikke fremlegges enlinjeskjema eller dokumentert beregning av korreksjonsfaktor, vil de innrapporterte verdiene for produksjon bli redusert med 2 prosent før utstedelse av elsertifikater.
 
Lettere for noen
En del av anleggene som har vært utestengt fra overgangsordningen, har likevel fått godkjent produksjonsvolum som følge av oppgraderingsarbeid utført etter denne 7. september 2009. De får det mye lettere i den nye søknadsrunden.
– De fleste av disse anleggene vil få en forenklet behandling. Disse anleggene er allerede sjekket hos oss, og må nå i tillegg dokumentere opprinnelig oppstartdato før de eventuelt kan godkjennes for hele produksjonen i den utvidede overgangsordningen, sier Gundersen.
 
Her er prislista
Elsertifikatordningen er gebyrfinansiert og skal dekke NVEs kostnader.  Det er kun anlegg som blir godkjent for elsertifikater som må betale gebyr. Gjeldende satser er som følgende:
AnleggGebyr
Under 100 kWkr 15.000
100 kW til 5 MWkr 30.000
5 MW eller størrekr 60.000
Opprusting/utvidelsekr 60.000
     
Du finner mer informasjon for kraftprodusenter om elsertifikater på NVEs nettsider.