10 års kamp mot grunnrenteskatt

Småkraftforeninga har alltid vært en pådriver for å heve innslagspunktet for grunnrenteskatten. I løpet av de ti siste årene er skattegrensen blitt løftet fra 1.500 til 10.000 kVA.

I 2004 hevet Bondevik-regjeringen grensen for grunnrenteskatt fra 1.500 til 5.500 kVA, for å gi incentiver til utbygging av flere småkraftverk.
I 2007 vedtok Stoltenberg-regjeringen å gjeninnføre grunnrenteskatt for småkraftverk mellom 1.500 og 5.500 kVA. Etter sterkt press gikk regjeringen i februar 2008 med på å reversere vedtaket – og innslagspunktet for grunnrenteskatten ble løftet opp igjen til 5.500 kVA.
I 2013 varslet Solberg-regjeringen at enda flere småkraftverk skulle få slippe grunnrenteskatt. 
 
Kluss med uttrykkene
Høyre og Fremskrittspartiet kunngjorde allerede i sin regjeringserklæring på Sundvollen 7. oktober 2013, at de ville doble den nedre grensen for grunnrenteskatt, gjennom følgende ordlyd:
«Regjeringen vil heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraftverk fra 5 MVA til 10 MVA.»
Småkraftforeninga var raskt ute med å peke på at den nedre grensen faktisk var 5,5 MVA (5.500 kVA). Dette utgjør om lag 5 MW. En dobling av dette ville innebære at grensen måtte heves til 11.000 kVA (ca. 10 MW), som også er den øvre grensen for småkraftverk. 
 
Kom nesten i mål
Småkraftforeninga lykkes ikke med å få politikerne til å bytte ut begrepet MVA med MW, i ordlyden fra regjeringserklæringen. Det betyr at de største småkraftverkene, fra rundt 9 MW (10.000 kVA og høyere), fortsatt må betale grunnrenteskatt på hele sin produksjon.
Under behandlingen av Statsbudsjettet 2015 sluttet et enstemmig Storting seg til finanskomiteen innstilling om å endre Skattelovens § 18-3 tiende ledd, slik:
Av produksjon i kraftverk med generatorer som i inntektsåret har en samlet påstemplet merkeytelse under 10.000 kVA, fastsettes ikke grunnrenteinntekt.
– Ideelt sett burde grensen gå ved grensen for småkraft, som er 10 MW. Men vi er likevel godt fornøyd med det regjeringen har levert. De aller fleste småkraftverkene vil slippe å betale grunnrenteskatt, understreker daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
 
Må til Esa først
Fordi endringen i grunnrenteskatten reiser EØS-rettslige problemstillinger må dette notifiseres til Eftas overvåkingsorgan, Esa.
Innføringen av en økt nedre grense på 10.000 kVA vil derfor ikke tre i kraft før det foreligger et positivt vedtak fra Esa.
Finansdepartementet opplyser til Småkraftforeninga at notifiseringen til Esa vil bli gjort så fort som mulig.
 
Vil ta minst to måneder
Hos Esa får Småkraftforeninga opplyst at saken kan behandles i løpet av et par måneder – dersom stortingsvedtaket er uproblematisk i forhold til EØS-reglementet for statsstøtte. Hvis så ikke er tilfellet, vil Esa åpne en formell undersøkelse med høringsrunder – og da kan det ta opptil et år å behandle saken.