Rekordmange konsesjoner i fjor

I løpet av fjoråret behandlet NVE konsesjonssaker som kan gi en samlet ny produksjon på 7,5 TWh, noe som er en fordobling fra året før. Men småkraftens andel av dette utgjorde bare 11 prosent.

– NVE har hatt høyt tempo på konsesjonsbehandlingen, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.
Han mener prioritering av de gode prosjektene og omlegging av søknadsbehandling til å samle flere søknader i pakker, har bidratt til det gode resultatet.
Olje- og energiminister Tord Lien påpeker at effektiv konsesjonsbehandling er en prioritert sak for regjeringen.
– Fornybar kraftproduksjon gir verdiskaping og hjelper oss å nå de klimamålene vi har satt oss, sier Lien.
 
Behandlet 200 småkraftsøknader
NVE ble behandlet i fjor 200 småkraftsøknader, noe som er ny rekord. Av disse fikk 86 konsesjoner på til sammen 832 GWh. 38 søknader ble trukket av søker etter innledende behandling, mens 76 søknader fikk avslag. 
Også for større vannkraftprosjekter har det vært en markert økning.  Det ble klarert opprustinger/utvidelser og sendt innstillinger til OED på til sammen 1467 GWh.  
Totalt klarerte NVE utbygging av 2,3 TWh ny vannkraft i 2014.
 
Vindkraftkonsesjoner møter motbør
NVE ga 21 konsesjoner til vindkraftverk i 2014. Anleggene som fikk konsesjon kan gi en kraftproduksjon på 5,2 TWh. En vesentlig del er, eller forventes, påklaget til OED.
21 vindkraftsaker med en samlet produksjon på 6 TWh ble avslått eller avsluttet.
 
Nett i lange baner
Blant viktige nettsaker som NVE har behandlet er styrking av sentralnettet mot Sørlandet, for å legge til rette for utnytting av de konsesjonsgitte kablene mot utlandet.
Totalt ble det gitt konsesjoner til 760 kilometer nett, hvorav 450 kilometer sentralnett og 310 kilometer regionalnett.
– Et styrket kraftnett er nødvendig for få ut den økende andelen av fornybar energi som bygges, sier Sanderud.