400 småkraftutbyggere på gjerdet

NVE kuttet småkraftkøen med nesten 20 prosent i fjor. Samtidig velger stadig flere konsesjonshavere å drøye med utbyggingen, viser myndighetenes oversikt over ny kraftproduksjon i 2014.

Ved årsskiftet var 399 utbyggingstilatelser med en samlet produksjonpotensial på nesten 2.9 TWh ennå ikke igangsatt.

– Dette er svært bekymringsfullt. Konsesjonene kommer som perler på en snor, men folk bygger ikke. Og det er ikke bare de lave kraftprisene som har skylden. Mye tyder på at NVE ilegger stadig flere tyngende konsesjonsbetingelser, noe som gjør prosjektene dyrere, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Krever likebehandling

Tveit viser også til at mange utbyggere i tillegg må betale uforholdsmessig mye for å få koble seg til nettet. 
– Bildet er at det ofte blir for dyrt å bygge med dagens regime på konsesjon og nettregulering.
Når 400 konsesjoner står ubrukt viser det med all tydelighet at det var en feilvurdering å innføre de vindskjeve grønne avskrivningene fra myndighetenes side, mener han.
– Dette burde vært gjort vannrett. Det vil si likebehandling av vind- og vannkraft. Det mest paradoksale er at de fleste vannkraftprosjektene på vent er relativt sett mindre ulønnsomme enn vindprosjektene. Samfunnsøkonomisk ville det derfor vært riktig også å ta med vann, sier Tveit.

Krymper søknadskøen
Tilsammen 651 søknader om små vannkraftverk (under 10 MW) lå til behandling hos myndighetene ved årsskiftet, ifølge NVE-rapporten «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2014». Disse søknadene omfatter en samlet årsproduksjon på 5,7 TWh. For et år siden var det tilsvarende antallet 807 (7,1 TWh).

I løpet av fjoråret ble det gitt endelig konsesjon eller fritak til 97 små vannkraftverk under 10 MW. Disse kraftverkene representerer en samlet årsproduksjon på 792 GWh. I 2013 ble det gitt endelig konsesjon eller fritak til 108 små kraftverk (670 GWh).

29 nye små vannkraftverk med en samlet forventet årsproduksjon på 234 GWh ble satt i drift i fjor. Tilsvarende tall for året før var 31 små kraftverk med en samlet årsproduksjon på 382 GWh.
 
Småkraftstatistikken for 2014
Små vannkraftverk Antall (Antall i 2013) Endring i prosent
Endelig konsesjon/fritak 97 (103) -5,8
Endelig avslag 58 (45) +28,9
Satt i drift 29 (31) -9,7
Under bygging 44 (35) +25,7
Har tillatelse, ikke påbegynt 399 (296) +34,9
Søknader til behandling 651 (807) -19,3

Kilde: NVE