Vannkraft billigst – også i 2035

Vannkraft er fortsatt den mest kostnadseffektive måten å produsere strøm på. Det vil også være tilfellet om 20 år, selv om vindkraften blir mye rimeligere.

Gode vann- og vindressurser i Norge gjør at både vann- og vindkraft vil ha lavere energikostnader over levetiden enn både kull-, gass- og kjernekraft.
Det viser de oppdaterte kostnadstallene for energisektoren, som er presentert i NVE-rapport 2015-2 «Kostnader i energisektoren».
Av anleggene som kun produserer kraft har vannkraft den klart laveste energikostnaden i Norge på drøye 25 øre/kWh. Nærmest følger vindkraft på land, kullkraft uten rensing og kjernekraft, som alle ligger på 40 – 45 øre/kWh.
I sin framskriving av energikostnader har NVE også presentert tall for et utvalg av teknologier de neste 20 årene. Oversikten viser store kostnadsreduksjoner, med unntak for vannkraft. 
– I tillegg til solkraft, har vindkraft – både på land og til havs – størst potensial for kostnadsreduksjon i årene som kommer, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.   

Teknologi Energikostnad 2015 Energikostnad 2035 (endring)
Vannkraft 25 øre/kWh 25 øre/kWh  
Landbasert vindkraft 40 øre/kWh 34 øre/kWh (-15 %)
PV solkraft 120 øre/kWh 85 øre/kWh (-30 %)
Kilde: NVE