Pålagt kurs på Småkraftdagane

Har du folk som går vakt på småkraftverk? Da må de ha sikkerhetskurs årlig. Kurset får du på Småkraftdagane. Alle som går vakt på småkraftverk må årlig følges opp og instrueres av en sakkyndig person på elsikkerhet. Det opplyser DSB som i sine tilsyn vil følge opp dette kravet. Er ikke dette i orden kraftverket få registrert avvik og pålegg om å rydde opp.

– Vi vet at dette er noe mange småkraftverk ikke har på plass. Derfor vil vi følge opp dette spesielt. Får ikke verkene dette på plass kan det i sin ytterste konsekvens føre til at DSB iverksetter sanksjonsmidler, for eksempel tvangsmulkt, sier Thor Veire, senioringeniør i DSB Region Sør-Norge.

Mange småkraftverk har folk i vaktordning som ikke er fagutdannet. Skal disse kunne gjøre noen som helst driftsmessige grep i kraftverket som å betjene brytere og vern eller ta en oppstart etter stans er de nødt til å oppfylle kravene til såkalt «instruert» personell. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) formulerer det slik:

«En instruert person skal gis årlig opplæring og følges opp av sakkyndig person med en grenseoppgang av hva som kan betjenes av hvem og hvordan. Det skal foreligge en instruks som tydelig beskriver omfang og begrensning av de oppgaver som instruert personell kan utføre uten fare for at dette reduserer person- og anleggssikkerheten. Rutiner for bruk av personlig verneutstyr skal inngå i denne instruksen.»

Videre skriver DSB i et e-brev til Småkraftforeninga:

«Det tilligger driftsleder/ driftsansvarlig person på bakgrunn av en individuell vurdering, å godkjenne en person som skal drifte (betjene) anlegget. Godkjenningen skal være tidsbegrenset. Dette innebærer at driftsansvarlig med jevne mellomrom må foreta en vurdering av om en person fortsatt er skikket til å ivareta en slik funksjon. Dersom en person etter driftsansvarliges vurdering, ikke lenger er skikket til eller har behov for å ivareta funksjonen drift (betjening) av anlegget, skal godkjenningen trekkes tilbake. Hvis foretaket ikke har ansatt sakkyndig person til å drifte (betjene) anlegget, kan foretaket benytte instruert person til å betjene disse vern og brytere på en trygg og sikker måte, slik at de ikke utsetter seg selv eller andre for unødvendig fare.»

Småkraftforeninga arrangerer kurs som tilferdstiller kravene på Småkraftdagane i Ålesund 19. mars.
Du kan melde deg på Småkraftdagane og kurs for instruert personell her: http://www.smakraftdagane.no/