– Feilgrep å gi vindskjeve subsidier

Småkraftforeninga advarer mot «vindskjeve» avskrivninger og tar til orde for at regjeringen heller innfører «vannrette» avskrivninger, for å utløse de beste kraftprosjektene.

Finansdepartementet vil endre avskrivningsreglene for vindkraft. Endringen vil innebære en ensidig subsidiering av vindkraftutbygging ved hjelp av skattelette.
– Dette bryter med teknologinøytraliteten i sertifikatmarkedet og er til direkte ulempe for norske småkraftprosjekter hvis konkurransesituasjon blir kraftig forverret som følge av departementets forslag, påpeker Småkraftforeninga i sin høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i avskrivningsreglene for vindkraft.
Småkraftforeningas høringsuttalelse er for en stor del basert på et notat fra Thema Consulting, som utdyper konsekvensene for vannkraften dersom regjeringens forslag gjennomføres.  
 
Innfører forskjellsbehandling
Departementet har begrunnet forslaget med at det skal gjøre norsk vindkraft konkurransedyktig med svensk vindkraft. Ifølge Thema vil en endring i vindkraftavskrivningene øke den forventede utbyggingen av vindkraft i Norge med 1,9 TWh, hvorav 0,3 TWh vil komme på bekostning av norsk vannkraft.
Småkraftforeninga mener at en likebehandling av norske utbyggere bør føre til at ekstraavskrivningene også gis til vannkraft.
– Dette vil føre til at norske utbyggere vil ta en langt større andel av sertifikatmarkedet enn ved ensidig å subsidiere vind, påpeker daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
 
Rammer norsk vannkraft
Thema-analysen viser at et småkraftprosjekt må redusere investeringskostnaden med 0,45 kr/kWh for at det skal være like lønnsomt som et vindkraftprosjekt til en tilsvarende kostnad.
Dersom norsk vannkraft gis samme skattestimulans vil utbyggingen av norsk vannkraft øke med 0,8 TWh – altså 1,1 TWh mer enn ved ensidige vindkraftavskrivninger.  Utbyggingen av vindkraft blir bare marginalt mindre (1,8 TWh kontra 1,9 TWh). Nettovirkningen blir uansett en betydelig økning av sertifikatkraft i Norge.
Småkraftforeninga foreslår derfor at endringene i avskrivingsreglene gjøres teknologinøytrale, slik at de beste prosjektene utbygges først. Dette er samfunnsøkonomisk fornuftig – og vil dessuten være langt enklere å få gjennomslag for hos Eftas overvåkningsorgan, Esa.
 
SSB også kritisk
Statistisk Sentralbyrå stiller seg også kritisk til den foreslåtte endringen, melder nyhetsbyrået Europower.
I sitt høringssvar, som langt på vei støtter Småkraftforeningas uttalelse, minner SSB om at Finansdepartementet har påpekt at alle næringer bør ha samme avskrivningsregler for samme type driftsmidler. 
 
Les .