Statnett vil frigi ledig nettkapasitet

For å få en mer effektiv bruk av nettkapasiteten, forbereder Statnett en ny ordning for tildeling av ledig kapasitet i enkelte geografiske regioner.

Ordningen skal sørge for en maksimal utnyttelse av nettet i områder der dagens kapasitet ikke er stor nok til å sikre tilknytning av alle de planlagte fornybarprosjektene.
Den nye ordning for tildeling av ledig nettkapasitet skal bidra til økt forutsigbarhet. Gjennomføring av tiltaket vil kreve en nærmere dialog med de berørte regionalnettselskaper og deres kunder, opplyser Statnett i utkastet til Nettutviklingsplan 2015 som nå er på høring.
Det er kun prosjekter med endelig konsesjon som kan be om bekreftelse på ledig nettkapasitet. Ordningen vil basere seg på objektive og ikke-diskriminerende kriterier og skal ivareta konkurransen mellom prosjektene slik NVE har lagt opp til.

Før den nye kapasitetsløsningen settes i verk vil Statnett sende ut på høring et forslag til hvordan en slik ordning kan fungere.