Grunneiere får bygge to småkraftverk

Et tredvetalls grunneiere i Vaksvik har fått konsesjon til å bygge to småkraftverk i Vaksvikelva i Ørskog, i Møre og Romsdal.

Gjennom Vaksvik Kraft AS og Grytavatnet kraftutbygging har de fått konsesjon for utbygging av en samlet årsproduksjon på vel 20 GWh.
Grunneierne fikk imidlertid avslag på å bygge et tredje kraftverk, Grytavatnet kraftverk, i den samme elva.
Vaksvik kraftverk
Vaksvik kraftverk innebærer reetablering av gammal kraftproduksjon som ble lagt ned på 50-tallet. Kraftstasjonen vil bli plassert på den gamle kraftstasjonstomta, men inntaksdammen som vil få et Coandainntak er flyttet 600 meter lenger opp i elva. I konsesjonen er det satt som vilkår at det slippes 300 liter/sekund fra inntaket hele året.
Gjennom en rørgate på 730 meter vil kraftverket utnytte en fallhøyde på 55 meter over en 3,5 kilometer lang strekning i Vaksvikelva. I kraftstasjonen vil det bli montert en francisturbin på 2,5 MW som vil gi en forventet årsproduksjon på 5,9 GWh.
Utbyggingskostnaden er kalkulert til 26 millioner kroner, noe som gir en utbyggingspris på 4,41 kr/kWh.
Kverve kraftverk
Grytavatnet kraftutbygging har fått konsesjon til å bygge Kverve kraftverk, som vil utnytte et fall på 130 meter, lenger opp i elva. Vannet skal føres fra et Coandainntak og ned til kraftstasjonen gjennom et 2,5 kilometer langt nedgravd GRP-rør. Konsesjonen betinger en minstevannføring på 250 liter/sekund i tiden 1. mai til 30. september og 210 liter/sekund resten av året
For å kunne utnytte vannføringen i elva optimalt, vil de bli installert to turbiner (enten pelton+pelton eller pelton+francis), hver av dem med en installert effekt på 2,35 MW. Dette vil, ifølge NVE, gi en samlet årsproduksjon på 17 GWh.
Utbyggingskostnaden er kalkulert til 57 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 3,35 kr/kWh.
Ga 4 ja og 6 nei
I samme «pakkebehandling» har NVE behandlet ytterligere sju kraftverkssøknader i Ørskog og Sykkylven.
Det ble gitt konsesjon til Vestre kraftverk (fallhøyde 198 meter – 2,3 MW – 6,5 GWh – 4,17 kr/kWh) i Ørskog. Det samme fikk Aurdal kraftverk (fallhøyde 127 meter – 2,3 MW – 7,5 GWh – 3,49 kr/kWh) i Sykkylven.
NVE ga avslag på søknadene fra Sykkylven Energi (Øvre og Nedre Huna kraftverk). Gimsdalselva fallrettslag og Kroken kraftverk i Sykkylven fikk heller ikke konsesjon. Ørskogelva kraftverk i Ørskog fikk også avslag.