Gir «elsertifikat-hale» i ett år

Olje- og energidepartementet åpner for å godkjenne anlegg for rett til elsertifikater i ett år utover 2020. Det går fram av proposisjonen til Stortinget om endring i lov om elsertifikater.

 

Stortingsproposisjonen, som ble godkjent i statsråd fredag 17. april, inneholder også den varslede utvidelsen av overgangsordningen for tildeling av elsertifkater. Alle vannkraftanlegg under 10 MW, som hadde byggestart etter 1. januar 2004, får dermed rett til elsertifikater.
OED foreslår innføring av en frist for søknad om godkjennelse for rett til elsertifikater for anlegg som inngår i overgangsordningen. Foreløpig tas det sikte på å sette denne fristen til 1. april 2016. Departementet vil fastsette fristen ved endring av forskrift om elsertifikater.
 
Sikkerhetsmargin for utbyggere
For å redusere risikoen for prosjekter med planlagt idriftsettelse i 2020, vil departementet forlenge fristen for når anlegg godkjennes for rett til elsertifikater med ett år.
Fristforlengelsen innebærer ikke at elsertifikatordningen utvides med noe større produksjonsvolum enn det som er gjeldende mål i 2020.
Anlegg som settes i drift innenfor den forlengede fristen vil minste tildeling av elsertifikater i de månedene de går ut over fristen. Ingen vil få elsertifikater ut over 2035.
 
Over 30 TWh i overgangsordningen
Utvidelsen av overgangsordningen er anslått å gi en økning på totalt 21,6 TWh i den elsertifikatberettigde kraftproduksjonen over hele tildelingsperioden. Dette kommer i tillegg til 9 TWh fra overgangsordningen for anlegg under 1 MW.
Gitt en sertifikatpris på 15 øre/kWh representerer elsertifikattildelingen under den nye overgangsordningen en samlet verdi på drøye 3,2 milliarder kroner.