Må søke tildeling i begrenset nett

Statnett har fremmet forslag om en ordning der utbyggere som planlegger ny kraftproduksjon kan søke om å få reservert ledige kapasitet i nettet. Ordningen er planlagt iverksatt før sommeren.

Den foreslåtte tildelingsordningen gjelder for kapasitet i sentralnettet der det ikke er tilstrekkelig ledig nettkapasitet til alle utbyggerne, som på Sør-Vestlandet, i Indre Sogn og Øst-Finnmark. I disse områdene vil et – ifølge Statnett – ikke være tidsmessig mulig å bygge ny ledningskapasitet og heller ikke er hensiktsmessig å håndtere kapasitetsbegrensningene ved hjelp av elspotområder.
– Slik situasjonen er nå vil den nye tildelingsordningen bli innført mellom Feda og Stokkeland på Sør-Vestlandet, øst av Fardal stasjon i Indre Sogn og øst for Lakselv i Øst-Finnmark, sier seksjonsleder Anders Grønstvedt i Statnett.

Ordningen som foreslås legger opp til at de som planlegger ny kraftproduksjon kan søke om å reservere kapasitet i nettet til sine planer etter at det er gitt endelig konsesjon for anleggene, og at det så gis en tidsfrist for å dokumentere byggestart eller inngått avtale med tredjepart i etterkant. Statnett lanserer ulike tidsfrister i høringsforslaget og ber om uttalelser på dette.
– Vi ønsker en ordning som gir forutsigbarhet for investorer og hindrer at prosjekter som blir lagt vekk blokkerer for nye prosjekter, sier Grønstvedt.

Ordningen vil omfatte all ny produksjon innenfor et angitt område, også den som vil tilknyttes regionalnett eller distribusjonsnett. Statnett foreslår at ordningen baseres på prinsippet om at produsenten skal forholde seg til sin lokale netteier for avklaring av spørsmål om nettkapasitet.
Forslaget sendes nå på høring. Statnett ber om skriftlige høringsuttalelser innen utgangen av mai.