Støtter ordning for nettildeling

Småkraftforeninga slutter seg i hovedsak til innholdet i høringssaken fra Statnett vedrørende «Ordning for tildeling av ledig nettkapasitet».

– Det er forventet større aktivitet blant småkraftutbyggere etter som fristen for tildeling av elsertifikater nærmer seg.  En av de største flaskehalsene er å få adgang til nettet. Vi setter derfor pris på at Statnett tar initiativ til å forbedre rutinene på dette området, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.

Statnett har fremmet forslag om en ordning der utbyggere som planlegger ny kraftproduksjon kan søke om å få reservert ledige kapasitet i nettet.
Ordningen er planlagt iverksatt før sommeren.

Den foreslåtte tildelingsordningen gjelder for kapasitet i sentralnettet der det ikke er tilstrekkelig ledig nettkapasitet til alle utbyggerne, først og fremst på Sør-Vestlandet, i Indre Sogn og i Øst-Finnmark. Ifølge seksjonsleder Anders Grønstvedt i Statnett vil den nye tildelingsordningen bli innført mellom Feda og Stokkeland på Sør-Vestlandet, øst av Fardal stasjon i Indre Sogn og øst for Lakselv i Øst-Finnmark.

Vil ha 18 måneders frist
Ordningen som foreslås legger opp til at de som planlegger ny kraftproduksjon kan søke om å reservere kapasitet i nettet til sine planer etter at det er gitt endelig konsesjon for anleggene, og at det så gis en tidsfrist for å dokumentere byggestart eller inngått avtale med tredjepart i etterkant.
I sin høringsuttalelse tar småkraftforeninga til orde for at den maksimale tidsperioden fra man får tildelt nettkapasitet til byggestart bør settes til 18 måneder.
– En såpass knapp frist bør imidlertid kombineres med fleksibel praksis ved fristens utløp – i tilfeller hvor utbygger kan dokumentere at byggestart uansett er nært forestående, påpeker Tveit.

– Bør utnytte ledig kapasitet
I høringsuttalelsen fra Småkraftforeninga ber han om at følgende synspunkter blir hensyntatt:
  • Statnett bør også åpne for å utnytte ledig kapasitet utenfor fullastperioder. Her ligger det et betydelig potensiale for å koble mer produksjon på nettet – uten nevneverdige negative konsekvenser.
  • Kriteriet for utløp av tildelingsperiode bør settes til byggestart. Betingelsene kan eksempelvis gjøres analogt med tilsvarende bestemmelser for tildeling elsertifikater.
  • Ved tildeling av nettkapasitet bør mottaker pålegges å melde fra umiddelbart dersom det blir klart at prosjektet ikke kan realiseres. 
  • Dersom utsatt byggestart skyldes problemer i underliggende nett og ikke utbyggeren, bør det gjøres skjønnsmessige vurderinger i hvert enkelt tilfelle av hvordan køen skal ordnes.  Dette særlig i forbindelse med utløp av frist for byggestart.  
Her er link til Statnetts høringsdokument .