Bygger for norske kroner i Sverige

620 millioner kroner ble i fjor overført fra norske strømkunder til svenske kraftprodusenter, gjennom den felles norsk-svenske elsertifikatordningen.

Det viser Energimyndighetens og Norges vassdrags- og energidirektorats ferske årsrapport for elsertifikatmarkedet.
Norske strømkunder kjøpte elsertifikater for 870 millioner kroner i fjor. Av dette mottok norske kraftprodusenter kun 250 millioner kroner. Resten fikk svenskene.
Se .

Elsertifikatberget vokser

Strømkunder i Sverige og Norge må bidra til å betale for utbygging av kraftproduksjon fra fornybare energikilder, ved at elsertifikatkostnadene er lagt inn i strømkundenes faktura.
Gjennom elsertifikatordningen ble strømkundene i Norge og Sverige pålagt å kjøpe til sammen 17,8 millioner elsertifikater i fjor. Av dette ble 5,3 millioner elsertifikater kjøpt av norske strømkunder for 869 millioner kroner (gjennomsnittlig spotpris i 2014 var 164 kr/elsertifikat).

Det ble utstedt til sammen 18,7 millioner elsertifikater i Norge og Sverige i 2014. Det nesten én million flere elsertifkater enn strømkundene ble pålagt å kjøpe. De usolgte elsertifikatene ble lagt til elsertifikatreserven.
Den akkumulerte reserven i den norsk-svenske elsertifikatmarkedet utgjorde 13,1 millioner elsertifikater ved årsskiftet. Ved oppstart av det felles elsertifikatmarkedet i 2012 lå det inne en reservebeholdning på 8,8 millioner usolgte elsertifikater.

Utstedte elsertifikater i Sverige og Norge i 2014

Energikilde Sverige (TWh) Norge (TWh)
Vann 1,38 1,31
Vind 11,02 0,22
Biobrensel 4,70
Torv 0,11
Sol 0,01
Sum 17,22 1,53
     
I overgangsordningen *) 11,2 0,5
I fellesordningen 6,0 1,0


Kilde: Energimyndigheten, NVE og Statnetts kontoføringssystem (Cesar og NECS)

*) Elsertifikatberettigede anlegg som ble satt i drift før 2012, er ikke inkludert i fellesmålet om 26,4 TWh i 2020.