Får bygge fem småkraftverk i Rana

NVE har behandlet åtte søknader om bygging av småkraftverk i Rana kommune i Nordland, og har gitt konsesjon til fem av dem, mens tre får avslag.

Blakkåga, Bordvedåga, Nedre Leiråga, Røvassåga og Sølvbekken kraftverk kan forberede seg på å bygge. De fem kraftverkene vil gi en årsproduksjon på 73 GWh.
Kraftverksøknadene for Gubbeltåga, Leirdalselva og Rausandaksla nådde ikke opp hos konsesjonsmyndighetene. Disse tre kraftverkene representerte en årsproduksjon på 39 GWh.
Seks av de åtte søknadene tilhører Ranapakken. Gjennom denne pakkebehandling har myndighetene foretatt en helhetlig vurdering av konsekvensene dersom alle kraftverkene ble bygd. NVE har lagt vekt på å få fram de minst konfliktfylte prosjektene. Naturmangfold, landskap, reindrift, mineralressurser og den samlede belastningen i området har stått sentralt i denne vurderingen.
NVE har også ferdigbehandlet to andre småkraftsøknader i Rana. Sølvbekken kraftverk fikk konsesjon, ettersom fordelene ved en utbygging vurderes som større enn de skadene og ulempene dette vil medføre. Gubbeltåga kraftverk fikk avslag fordi det vil være i konflikt med reindrift og fjellrev, i et sammenhengende urørt naturområde. NVE mener de negative konsekvensene knyttet til Gubbeltåga ikke står i forhold til den økte kraftproduksjonen.