Nei til 8 av 11 i småkraftpakke

NVE har behandlet 11 kraftverksøknader med en samlet årsproduksjon på 80 GWh, i Kvam herad og kommunene Fusa og Samnanger i Hordaland. Åtte av prosjektene, med til sammen 63 GWh, fikk nei.

De tre kraftverkene som nå får konsesjon – Skeie, Jarlshaug og Sandelva – representerer en årsprodukson på drøye 17 GWh.
De øvrige kraftverkene – Matlandselva, Koldalsfossen, Skåro, Kasdalselvi, Risbruelva, Dalatjørna, Lyselva og Dukebotn kraftverk – får avslag på sine søknader.
De 11 søknadene er behandlet samlet for å kunne foreta en helhetlig vurdering, der landskap, friluftsliv, biologisk mangfold og kulturmiljø har vært sentrale tema. NVE har gitt konsesjon til de tre kraftverkene som utløser minst konflikt med allmenne interesser.
Aktuelle tilpassinger av de åtte kraftverkene som har fått avslag vil, etter NVEs vurdering, ikke kunne gi tilstrekkelig avbøtende virkning til å forsvare en utbygging.