Ingen kamp om 100 MW ledig nett

Småkraftutbyggere i Indre Sogn risikerer å stå uten nett når tildelingsfristen for elsertifikater går ut i 2020. Likevel har Statnett bare mottatt én søknad om forhåndstilsagn.

Statnett innførte før sommeren en ordning for tildeling av ledig nettkapasitet i områder der det ikke er mulig å sikre at alle som vil bygge ny kraftproduksjon, kan komme på nett innen 2020. I Indre Sogn har interessen vært ytterst laber, ifølge Statnett.
– Vi har mottatt én søknad om nettilknytning i Indre Sogn, forteller seksjonsleder Anders Grønstvedt i Statnett.
Området mellom Feda og Stokkeland, i Sør-Rogaland, er i en tilsvarende anstrengt nettsituasjon. Der er tildelingstaket allerede nådd, etter at Statnett har lovet bort all ledig nettkapasitet til utbygging av 760 MW ny kraftproduksjon. 
 
Tak på 100 MW
Grønstvedt stiller seg undrende til at det er så liten interesse for å sikre seg nettilgang i Indre Sogn. Selv fra småkraftaktørene i Veitastrond, i Luster, har det vært helt tyst.
På grunn av begrenset nettkapasitet kan det bare tas inn 100 MW ny produksjon i dette området, før tildelingsfristen for elsertifikater løper ut i 2020.
Statnett er urolig for at dette er i snaueste laget, og har derfor besluttet å fordele den ledige kapasiteten gjennom en egen søknadsrunde, i utgangspunktet etter «først-til-mølla-prinsippet».
 
Lett å søke
Søknad om tildeling av ledig nettkapasitet skal leveres til den lokale netteieren. For at tidspunkt for søknaden også skal kunne legges til grunn, ber Statnett om å få tilsendt kopi av søknaden.
Dette er en enkel ordning, uten strenge formalkrav. Søknaden må inneholde hvilket prosjekt det gjelder, installert ytelse i MW, tidspunkt da endelig konsesjon ble gitt og hvem tilknytningsavtale/nettavtale skal inngås med.
Søkere som får tildelt nettkapasitet må bekrefte byggestart innen to år for å beholde nettilgangen, forklarer Grønstvedt. Hvis ikke vil kapasiteten bli frigjort for andre. Utover det er det ingen straff for søkere som ikke benytter sin tildeling.  
– Vi forventer likevel at de som ser at de ikke vil bygge vil gi beskjed til Statnett så fort som mulig. Da kan den ledige kapasiteten overføres til andre utbyggere, sier han.
 
Mannsberg får nett
I Indre Sogn er det foreløpig bare kommet inn én søknad, fra Hydro Aluminium AS. Søknaden gjelder nettilknytning for Mannsberg kraftverk, i Årdal kommune. Kraftverket som er under bygging, vil få en installert effekt på 2,9 MW. 
Hydro Aluminium fikk i mai 2013 konsesjon til å bygge kraftverket, som vil utnytte et fall på 160 meter mellom de eksisterende magasinene Nedre Breidbotnvatn og Torolmen. Av en samlet årsproduksjon på 12 GWh, er vinterproduksjonen forventet å utgjøre 10,5 GWh
Ifølge Anders Grønstvedt kan selskapet regne med å få tilsagn om tildeling av nødvendig nettkapasitet.