Vil ikke nasjonalisere småkraftverk

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) vil ikke nasjonalisere norske småkraftverk. Det ville i så fall medført at de private grunneierne ikke kunne eier mer en én tredel av småkraftverket sitt.

Dette går frem av et skriftlig svar fra statsrådet, på et spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp). Hun ville vite hva olje- og energiministeren vil gjøre for å sikre småkraften et nasjonalt eierskap, på linje med større vannkraftverk. Spørsmålet tok utgangspunkt i salget av flere småkraftporteføljer til utenlandske aktører det siste året, samt det varslede salget av Småkraft AS.
Nå foreligger svaret fra Tord Lien. Han ser gjerne at de norske småkraftverkene beholdes på norske hender, men anser det som uaktuelt å foreslå en nedskalering av industrikonsesjonsloven for å løse dette. 
– Uansett kan nasjonalt eierskap til småkraftressursene sikres ved at småkraftverk som kommer for salg kjøpes av norske aktører. Jeg ser gjerne at det skjer, men det må i tilfelle skje på et rent forretningsmessig grunnlag, skriver Lien i sitt svar til Arnstad.
 
Fritt erverv av små kraftverk
Statsråden viser til at det offentlige eierskapet til vannkraftressursene reguleres av konsolideringsmodellen, som ble vedtatt av Stortinget i 2008. Kun norske offentlige aktører, med minst 2/3 offentlig eierskap, kan få konsesjon til å erverve eiendomsrett til vannfall og vannkraftverk over 4000 naturhestekrefter.
– Med denne grensen som ett av elementene i konsolideringsmodellen, har private fortsatt adgang til å erverve og eie mindre vannfall og kraftverk. Slike vannfall kan erverves og bygges ut på samme vilkår av offentlige og private aktører, både norske og utenlandske, påpeker han.
 
Vil ikke foreslå endringer
Konsolideringsmodellen legger til grunn at småkraftverkene rettslig og reelt utgjør en egen kategori. Lien mener at formålet med konsolideringsmodellens krav til offentlig eierskap ivaretas full ut, uten at småkraftverkene omfattes.
Offentligrettslige krav til mindre vannkraftanlegg ivaretas for øvrig gjennom vassdragskonsesjonene med vilkår om blant annet miljøhensyn, tilsyn, sikkerhet og beredskap, påpeker han.
Dersom nasjonalt eierskap til småkraftressursene skulle sikres, måtte konsolideringsmodellen endres, og grensen for konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven nedskaleres, med den konsekvens at private grunneiere ikke kunne eie mer enn 1/3 av et småkraftverk på egen grunn.
– Jeg ser det ikke som aktuelt å foreslå slike endringer, sier Lien.