Får bygge småkraftverk ved Åkrafjorden

NVE har gitt konsesjon til Eikemo Kraft AS og SKL Produksjon AS til å bygge ut henholdsvis Eikemo og Tøsse småkraftverk, på nordsiden av Åkrafjorden i Etne, i Hordaland.

Den samlede årsproduksjonen for de to anleggene er ventet å utgjøre 24 GWh. NVE har vurdert de to søknadene i sammenheng, ettersom begge ligger i Eikemovassdraget.
SKL har også fått konsesjon for en ny transformatorstasjon plassert i samme bygg som Tøsse kraftstasjon og en 850 meter lang 66 kV kraftledning. Ledningen vil koble både Tøsse og andre småkraftverk ved Åkrafjorden til regionalnettet.

Eikemo kraftverk (3 MW) vil utnytte et 161 meter høyt fall i de øvre delene av Eikemovassdraget og vil produsere ca. 10,5 GWh. 
Tøsse kraftverk (4 MW) vil utnytte et 133 meter høyt fall nederst i Eikemovassdraget og vil produsere ca. 13,8 GWh.

Det er satt krav om minstevannføring hele året for å ivareta biologisk mangfold på elvestrekningen, slik at utbyggingen av de to kraftverkene vil ha akseptable virkninger for miljø og brukerinteresser.
For Eikemo kraftverk er det også lagt vekt på at anlegget vil ha en positiv virkning for lokalt næringsliv og bosetting