Statsbudsjett uten grønt taktskifte

Mens stortingspolitikerne diskuterer statsbudsjettet kan du her se Småkraftforeningas innspill til budsjettarbeidet. Vi fant lite der som virkelig vil få fart på det grønne skiftet.

Nedenforstående punkter ble fremlagt for Energi- og miljøkomiteen av Småkraftforeningas styreleder Bjørn Lauritzen under høringen av av Statsbdusjettet 2016:

  • Overordnet vil vi pekte på at statsbudsjettet i større grad kunne bidratt til å få større fart på det grønne skiftet fra en fossil til en fornybar energibruk og verdiskapning med dette som utgangspunkt. Norge har i dag store mengder fornybar kraft til historisk lave priser. Denne kraften bør nå tas i bruk. Vi ønsker oss enda større satsing på tiltak som ny kraftkrevende industri, datasentre, kabler til utlandet og utfasing av fossilt drivstoff i transportsektoren.
  • Regjeringen ønsker å kutte i selskapsskatten. Det støtter vi og vil peke på at dette legger til rette for økte investeringer og økt lønnsomhet i en økonomisk presset bransje.
  • Regjeringen legger opp til en økning i elavgiften (prisjustering). Siden regjeringen tok over høsten 2013 har økningen i elavgiften vært fem ganger så stor som økningen i bensinavgiften. Dette bidrar ikke til å få fart utfasingen av fossilt drivstoff. I denne sammenhengen gir vi vår fulle støtte til den foreslåtte reduksjonen i elavgiften på landstrøm til skip.
  • Enova får økte rammer i statsbudsjettet. Det er vi for, og vil særlig peke på behovet for at Enova har høyt fokus på kutt klimakutt innen transportsektoren – noe som opprinnelig var Transnovas oppgave.
  • Ekstra avskrivninger til vannkraft er ikke nevnt i budsjettet. Småkraftforeninga har tidligere pekt på at teknologinøytrale avskrivninger hvor vann er inkludert trolig vil være betydelig lettere å få gjennom EFTAS overvåkningsorgan ESA. De foreslåtte vindavskrivningene er sterkt konkurransevridende og fortrenger mer lønnsomme vannkraftprosjekter fra markedet. Siden notifiseringen hos ESA nå drar ut i tid tror vi alle parter er tjent med at ordningen gjøres teknologinøytral og dermed raskere kan bli godkjent og satt ut i live.
  • Regjeringen styrker bevilgningene til Forskingsrådet i forbindelse med Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Foreninga har et særlig fokus hydrogen som energibærer innen fornybar transport og mener dette er noe som bør prioriteres under denne ordningen, noe vi vil engasjere oss i å få til. Til orientering kan vi også fortelle at Småkraftforeninga på vegne av en samlet småkraftbransje nylig har søkt Forskningsrådet om et toårig FoU-prosjekt i regi av Institutt for energiteknikk for å utrede mulighetene for hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Dette ser vi som en stor mulighet for bransjen hvor vi både kan bidra til det grønne skiftet og samtidig få økt verdiskapning i distriktene.

Lauritzen deltok på høringen sammen med daglig leder Knut Olav Tveit. En rekke av landets sentrale premissleverandører innen fornybar energi og energibruk deltok.