3,1 TWh småkraft på gjerdet

426 konsesjoner gitt til små kraftverk er ennå ikke tatt i bruk. Utbygging av alle disse kraftverkene tilsvarer en kjempekontrakt på 16 milliarder kroner.

– Utbyggingsprosjekter til en verdi av 16 milliarder kroner, over det ganske land, ville vært kjærkomment i dagens arbeidsmarked. Mange av disse er dessuten i områder på Vestlandet som har vært særlig rammet av kraftig økende arbeidsledighet, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit. 
De ubygde kraftverkene representerer en samlet effekt på 1000 MW, som ville gitt en årsproduksjon på drøye 3,1 TWh.
– Denne «byggestansen» skyldes ikke uvilje mot å bygge ut, men at det rett og slett ikke er mulig å se at prosjektene kan bli lønnsomme. Vi registrerer at NVEs konsesjonskrav blir dyrere og dyrere å oppfylle, samtidig som kraftprisen er på vei nedover. I tillegg har mange kommuner innført en tyngende eiendomsskatt, og det gjør ikke situasjonen lettere, påpeker han.
Legger konsesjoner i skuffen
Det er nå 151 flere ubenyttede konsesjoner for små kartverk enn på samme tid i fjor, viser tallene fra NVE-rapporten «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2015». Antallet ubenyttede konsesjoner har økt med 55 prosent det siste året.
Av 34 konsesjonssaker for små vannkraftverk som ble endelig behandlet av NVE i 3. kvartal i år, ble det gitt 15 avslag. I samme kvartal i fjor ble det fattet endelig vedtak i 28 saker, hvorav 12 fikk avslag. Avslagsprosenten for små vannkraftverk økte fra 42,9 prosent i 3. kvartal i fjor til 44,1 prosent i 3. kvartal i år.
Tilsammen 516 søknader om små vannkraftverk (under 10 MW) lå til behandling hos myndighetene ved utgangen av 3. kvartal. Disse søknadene omfatter en samlet årsproduksjon på 4,57 TWh. For et år siden var det tilsvarende antallet 735 (6,46 TWh).
2 nye små vannkraftverk med en samlet forventet årsproduksjon på 10 GWh ble satt i drift i 3. kvartal. Tilsvarende tall for 3. kvartal 2014 var 7 små kraftverk med en samlet årsproduksjon på 66 GWh.

Småkraftstatistikken for 3. kvartal 2015
Små vannkraftverk Antall (3. kvartal 2014) Endring i prosent
Endelig konsesjon/fritak 19 (16) +18,8
Endelig avslag 15 (12) +25,0
Satt i drift 2 (7) -71,4
Under bygging 42 (35) +20,0
Har tillatelse, ikke påbegynt 426 (275) +54,9
Søknader til behandling 516 (735) -29,8

Kilde: NVE

Her finner du NVEs rapport «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2015».