Vil skjerpe biologisk registrering

NVEs veileder for kartlegging av biologisk mangfold skal gjennomgås på nytt, etter at det ble avdekket svakheter i registreringen av biologisk mangfold ved 20 småkraftverk.

Miljøfaglig Utredning AS og BioFokus har på oppdrag av NVE utført biologiske undersøkelser knyttet til 20 søknader om bygging av småkraftverk.
Kartleggingen påviste 17 ulike rødlistede mosearter og 33 ulike rødlistede lav, mens småkraftutrederne kun fant i 3 rødlistede mosearter og 8 rødlistearter blant lav.
Forskjellene ble ennå større målt i antall lokalitetsfunn, der kartleggingen avdekket 166 rødlistefunn blant lav og moser, mens det totalt ble gjort 13 funn i småkraftutredningene.
 
Avdekket svakheter
Målet med prosjektet har vært å vurdere kvaliteten på de biologiske undersøkelsene som gjennomføres som en del av småkraftsøknadene, og samtidig se på mulige forbedringer i NVEs veileder for kartlegging av biologisk mangfold. De nye undersøkelsene har avdekket svakheter ved den opprinnelige kartleggingen som ble gjort i disse sakene. 
– Rapporten som vi nå har fått laget, viser hvor viktig det er at NVE har egen kompetanse på biologisk mangfold. Mangelfull kartlegging gjør at vi i mange saker må hente inn tilleggsinformasjon, sier Rune Flatby som er avdelingsdirektør for konsesjonsavdelingen i NVE.
 
Vil ha ny gjennomgang
NVE vil nå gjennomgå egne rutiner og NVE-veilederen med bakgrunn i den nye kunnskapen, opplyser han.
– Undersøkelsene viser at naturmiljøet har en høyere verdi enn hva som fremkommer i rapportene som følger søknaden. Dette gjelder både antall og variasjon i arter og naturtyper. God kunnskap om naturmangfoldet er viktig for å sikre en forsvarlig konsesjonsbehandling, og kartlegging av biologisk mangfold inngår som en viktig del av saksbehandlingen, understreker Flatby.
 
Link til «»