Du får makrobildet på Småkraftdagane

På Småkraftdagane vil Sparebanken Vest se inn i den store glasskulen og oppdatere deg på alt som har med renter, finansiering og internasjonale trender å gjøre. Kort og godt det som småkraftfolk trenger å vite om makrobildet for å ta gode beslutninger. Les en smakebit her!

Veksten i verdensøkonomien er fortsatt svak, men drivkreftene ser ut til å endre seg. Det er særlig i USA hvor det konjunkturelle oppsvinget har kommet lengst. I desember, for første gang siden 2006, hevet den amerikanske sentralbanken styringsrenten. I fremvoksende økonomier har veksten avtatt. Usikkerheten for en hard landing for kinesisk økonomi har tiltatt. I eurosonen er det fortsatt mye ledig kapasitet og mye tilsier at veksten vil holde seg lav.  

Oljeprisen har falt mye i løpet av 2015 og inn i 2016, og har i den siste tiden vært handlet under 30 dollar per fat. Nedgangen i oljeprisen henger sammen med betydelig tilbudsoverskudd, OPECs manglende vilje til å dempe produksjonen og svakere vekstutsikter i fremvoksende økonomier. En lavere oljepris har svekket vekstutsiktene til norsk økonomi og har bidratt til at kronekursen har svekket seg. Også kraftprisene har gått ned gjennom 2015, og forventes å bli handlet på lave nivåer de nærmeste årene. Bakgrunnen for nedgangen kan knyttes til lave priser på kull og CO2, samt at det har oppstått et ikke ubetydelig kraftoverskudd i Norden.

Veksten i både norsk økonomi og i verden for øvrig er således viktige drivere for utviklingen i kraftbransjen i årene fremover. Veksten i norsk økonomi vil avta ytterligere i 2016 som følge av nedgangen i oljeinvesteringene. Lavere aktivitet og utsikter til svakere inntjening i oljerelatert virksomhet sprer seg til sektorer der veksten til nå har holdt seg oppe.  På den annen side har svekkelsen av kronekursen bedret konkurranseevnen til norsk eksport- og turistindustri. Tradisjonell eksport og offentlig etterspørsel vil bidra til å holde veksten i fastlandsøkonomien oppe. Norges Bank venter en BNP-vekst for fastlandet på om lag 1 prosent for inneværende år, og ventes å kutte styringsrenten to ganger i løpet av 2016.

Du får mer om dette og mye annet på Småkraftdagane. Meld deg på og se hele programmet her.