Omkamp på falleien

Er falleien så dyr at verket aldri blir bygd eller så billig at utbyggeren tar alle pengene? Kan avtalen i så tilfelle reforhandles? På Småkraftdagane handler Workshop 7 om dette spissfindige, juridiske temaet som lett skaper engasjement på begge sider av bordet.

Det er advokatfirmaet Steenstrup Stordrange som har ansvaret for denne worskhopen – trolig faglig relevant for en god del falleiere etter hvert som småkraftbransjen har blitt mer og mer preget av de lave kraftprisene. Advokat Odd Walther Moi trekker her opp bakteppet for diskusjonen:  

“Mange Småkraftutbyggingsselskaper har inngått avtaler med grunneiere om leie av fall for utbygging. Som ved alle avtaler med en lang tidshorisont kan utviklingen også ved falleieavtaler gå annerledes enn partene forutså da avtalen ble inngått. Fra grunneierperspektiv kan utviklingen ha gått slik at kraftutbyggingsselskapet tjener uforholdsmessig mye sammenlignet med det grunneieren får ut.
 
Den senere tid har imidlertid fallende kraftpriser gjort at grunneierne, sett fra kraftselskapenes perspektiv, sitter igjen med for mye. Ubalansen kan i mange tilfeller bli så stor at kraftselskapene ikke lenger får økonomi i prosjekter som en nå har fått konsesjon til. Utbygging kan da bli skrinlagt eller bli gjennomført, men med en usikker og svak økonomi for småkraftselskapene. I mange tilfeller er dette ugunstig både for grunneierne og for småkraftselskapene.
 
Hvilke verktøy har da småkraftselskapene for å justere avtalene slik at de bedre balanserer og gjør utbygging lønnsomt?
 
Det beste vil være å få til reviderte/reforhandlede avtaler i minnelighet. Hvilke muligheter har en da for å ta høyde for den endrede markedssituasjon og den utvikling som har skjedd i en ny reforhandlet avtale eller i tilleggsavtaler til de gamle falleieavtalene? Hvordan kan partenes interesser sikres for å ta høyde for en ny uforutsett utvikling?
 
Og hvis en ikke får til en reforhandlet avtale i minnelighet; kan den ene parten ensidig kreve en justering av sine forpliktelser og endret avtale? Hvilke muligheter foreligger og hva skal til for at avtalen kan kreves revidert ved domstolenes hjelp?.”