Gjennomslag for Småkraftforeninga

Småkraftforeninga fikk fullt politisk gjennomslag for kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett og annen virksomhet i kraftforsyningen. Ola Elvestuen og Venstre falt ned på rett side og sikrer stortingsflertall for denne svært viktige prinsippsaken. – Dette er noe vi har jobbet for og jeg syns det er svært fremtidsrettet av flertallet å ta belastningen ved å vedta dette nå, Sterke krefter har ønsket å beholde dagens struktur med sammenblanding av roller i nettselskaper med færre enn 100000 nettkunder. Vi tror dette kan redusere konfliktnivået mellom nettselskaper og småkraftutbyggere og på sikt legge til rette for billligere og bedre nettjenester, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Allerede i høringen til Reiten-utvalges innstilling om “Et bedre organisert strømnett” gjorde foreninga det klart at forldsaget om selskapmessig og funksjonelt skille er noe man absolutt bør gå videre med:

“Nett er en monopolvirksomhet og selskapene bør pålegges å skille nett enda tydeligere fra aktiviteter som produksjon, omsetning, lokal næringsutvikling mv. Dette vil kunne redusere nettkostnadene. I tillegg vil tiltaket redusere muligheten for at nettselskap tar hensyn til sin egen eksisterende eller planlagte kraftproduksjonved tilknytningavnyproduksjon i nettet.”, heter det i foreningas høringsuttalelse.

Selskapsmessig skille betyr at nett og annen virksomhet innen kraftforsyningen må organsieres i to helt ulike selskaper. Funsjonelt skille vil si at  si at selskapene heller ikke kan ledes av de samme personene. Har de samme morseslskap kan dette ikke gi instrukser om daglig drift eller inveseringer til nettselskapet.