Fossil-Tord bremser fornybart

Mens olje- og energiminister Tord Lien satser mer enn noensinne på oljeforskning er det lite som tyder på at han vil ha mer fornybarutbygging. Her er Småkraftforeningas innspill til hvordan Stortinget kan forbedre Energimeldingen.

Småkraftoreingas Knut Olav Tveit deltok nylig på høring i Energi- og miljøkomiteen i forbindelse med  «Kraft til endring» – Stortingsmelding nr. 25 (2015 – 2016). 

– Vi er skuffet over flere punkter i meldingen. På overordnet plan gjelder dette Liens ganske fraværende ambisjoner for å utnytte Norges fortrinn som produsent av fornybar energi. Dette blir veldig tydelig når Lien i samme rennet forerlår rekrodstøtte til oljerelatert forskning, sier Knut Olav Tveit og viser til at saten støtter teknologiprosjekter i olje- og gassnæringen med opp til 25 prosent av kostnadene. I forbindelse med revidert Statsbudsjertt løfter Lien årets ramme for dette fra 170 til 220 millioner, en økning fra 70 millioner ifjor

For å vri politikken i en mer positiv, fornybar retning hadde Småkraftforeninga hadde følgende innspill til Stortingets behandling av Energimeldingen:

 • Uten visjoner. Meldingen mangler visjoner for utnyttelse av Norges naturgitte fortrinn innen fornybar energi og vårt bidrag til det globale, grønne skiftet. Uten nye incentivordninger etter at sertifikatmarkedet stenger kan norsk fornybarutbygging stanse opp. Dagens situasjon skyldes lave CO2-priser og lavere priser på olje / gass. Det er feil å gi sertifikatene og hjemlig utbygging av fornybart skylden for de lave kraftprisene.
 • Småkraft har stor verdi. Meldingen er gjennomgående negativ til småkraft og underslår verdiskapningen som har funnet sted. Satsingen på småkraft bør opprettholdes.  Siden 2000 er det bygd 750 småkraftverk (årsproduksjon 5 TWh) – til beste for landet, lokalsamfunnene og flere tusen lokale grunneiere:
  • Det er investert 15 milliarder kroner hvorav 5 har gått til lokale entreprenører. Det er skapt ca 5000 lokale årsverk i byggeperioden.
  • Dagens verdi av denne småkraften er 22,5 milliarder kroner noe som allerede nå gir en verdistigning på 7,5 milliarder kroner ut over byggekost.
  • Grunneiere og utbyggerselskap kan i snitt motta 1,4 milliarder kroner årlig til falleie / utbytte, noe som har en nåverdi på 15 milliarder kroner. UMB så i 2006 på ringvirkningene av falleie utbetalt til grunneierne og kom til at den lokale inntekten øker med en faktor på 1,6. 
  • Grunneiere som leier ut fall får kraftverket tilbake ved privat avtalt hjemfall. Det vil si at verdier for ca 20 milliarder i dagens kroner fordeles ut over distriksnorge.
 • Småkraft – en del av løsningen. Det er i dag gitt 400 småkraftkonsesjoner som med de rette rammebetingelsene kan bygges og slik bidra til norsk verdiskapning. Meldingen problematiserer småkraftens bidrag fordi verkene mangler reguleringskapasitet og svingmasse for frekvens. Dette er konstruerte problemer – det norske kraftsystemet er vel forspent med magasiner og frekvensregulering. Om det likevel er ønskelig fra myndighetenes side kan eksisterende og nye småkraftverk utstyres med magasin for å øke fleksibiliteten.
 • Hydrogen er fremtiden. Hydrogen som energibærer behandles stemoderlig i meldingen. Lokalt produsert hydrogen kan bidra både til økt verdiskapning og at vi når klimamålene for transport. Det bør utarbeides en hydrogenstrategi med konkrete mål for denne satsingen.
 • Opprinnelsesgarantier (OG) skaper verdier. For ny vannkraft som småkraft betyr OG et inntektstillegg på 5-10 prosent. Regjeringen vil avvikle OG til fordel for industrien. Verdien for norsk kraftbransje er nå rundt 500 millioner kroner årlig – og den er økende. Verdier bør utvikles og forvaltes der de oppstår – ikke gis til en annen bransje som en skjult subsidie. 
 • Nett til besvær. Meldingen vil øke nettkostnadene (anleggsbidrag) for kraftutbyggere noe som særlig rammer småkraft. Samtidig får vindparkene på Fosen gratis nett noe som er konkurransevridende.  Vi mener likebehandling vil sikre en mer kosteffektiv utbygging av fornybar kraft.
 • Vernede vassdrag. Meldingen åpner for utbygging i vernede vassdrag om samfunnsinteresser som flomdemping, tilsier det.  Dette er fornuftig. Dagens grense på 1 MW installert effekt på småkraft i tilknytning til vernede vassdrag bør fjernes. I stedet bør størrelsen tilpasses miljøinngrepet slik at man får god samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene.