– Ta kraften i bruk!

Ta kraften i bruk og få fart på utbyggingen av fornybar kraftproduksjon. Det var hovedbudskapet da Småkraftoreningas Bjørn Lauritzen la frem småkraftens syn på statsbudsjettet 2017 for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Sammen med styreleder Lauritzen deltok også daglig leder Knut Olav tveit på gårsdagens høring på Stortinget. Her er Småkraftforeningas innspill til politikerne i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017.

  • Budsjettet inneholder lite som vil få fart på det grønne skiftet. Småkraften har levert: Siden 2000 er det bygget 750 småkraftverk med en årsproduksjon på 5 TWh. Mens myndighetene laget en strategi for økt utbygging blant annet gjennom sertifikatmarkedet manglet man en strategi for å ta kraften i bruk. Denne strukturelle ubalansen i politikken har forfulgt sektoren siden. Vi mener Statsbudsjettet 2017 bør bli et vendepunkt i så måte. 
  • Vi er positive til tiltakene innen hydrogen med blant annet utbygging av fyllestasjoner langs veiene og pilotprosjekter innen produksjon samt at ambisjonene om en hydrogen-elektrisk bilferge konkretiseres.  Vi mener det er viktig at komiteen følger opp disse tingene slik at forvaltningen omsetter Stortingets bestillinger i praktisk handling. Næringsaktører, organisasjoner og regionale myndigheter er klare til å jobbe frem gode prosjekter, men man savner den sentrale, koordinerende rollen som OED og Enova burde spille. 
  • For øyeblikket er det gitt over 400 småkraftkonsesjoner på til sammen 3 TWh som ikke bygges ut på grunn av lave strømpriser.  De lave prisene skyldes primært lave priser på CO2, kull og gass – ikke at vi bygger ut fornybart her hjemme.  Vi mener det er en mangel ved budsjettet at man ikke ser at klima- og energipolitikk også kan være god næringspolitikk:
    • Småkraftens prosjektreserve tilsvarer investeringer på rundt 15 milliarder kroner hvorav det meste kan komme i vestlandsfylkene som er hardt rammet av nedgangen i olje- og gassnæringen. Av de 15 milliardene vil for eksempel hele 5 milliarder bli brukt på lokale entreprenørtjenester i tillegg til en rekke andre ringvirkninger.  Det betyr nye arbeidsplasser og vil være næringsutvikling i praksis. 
    • Det politiske flertallet vil stenge sertifikatmarkedet og dermed strupe fornybarsatsingen. Vi mener man da bør gi fornybarbransjen mulighet til å hente støtte andre steder. Gjeldende EU-direktiv åpner for at et europeisk land kan støtte fornybart i et annet land for å møte sine forpliktelser for utbygging av fornybar energi.  Vi er kontaktet av land som vurderer dette, men samtidig er man skeptisk til om Norge vil åpne for det. Vi mener dette nå bør vurderes – både på prosjektbasis utenfor sertifikatmarkedet før 2020 og i årene etter at sertifikatmarkedet stenger.  For Norge er dette gratis næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 
    • Småkraften er enig med den øvrige fornybarbransjen som peker på at skatteregimet for vannkraft er problematisk. Foreninga vil trekke frem eiendomsskatten for småkraft som er høyere jo mindre lønnsomt et prosjekt er.  Det reduserer verdien av mange prosjekter så mye at de aldri blir bygget. Vi har ikke motforestillinger mot å bidra til vertskommunene våre, men ønsker et system som fremmer utbygging.