Forenkler endring av kvotekurver

Regjeringen vil gjøre det enklere å justere kvotekurvene i sertfikatmarkedet slik at det blir balanse mellom tilbud og etterspørsel. – Et viktig tiltak, mener Småkraftforeninga.

Regjeringen fremmet nylig Prop. 95 L (2016-2017) om endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon). Ifølge Olje og Energidepartementets nettsider omhandler proposisjonen “lovforslag som gir Olje- og energidepartementet kompetanse til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift, samtidig som loven angir de sentrale prinsippene som skal ligge til grunn for fastsettelse og senere endringer av kvotene i forskrift. Dette vil medføre kortere og mindre omfattende saksbehandling ved tekniske justeringer av kvotene. Høringsinstansene har støttet forslaget.”

– Dette er en viktig byggstein i arbeidet med å gjøre sertifikatmarkedet mer forutsigbart og velfungerende for fornybarbransjen. Vi er svært foprnøyde med at olje- og energiminister Terje Søviknes nå legger dette frem for Stortinget, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga. 

Lenke til lovproposisjonen finner du her.