En «stayers» tiårige konsesjonsmaraton

Følg småkraftgrunder Roy Sandbergs ti år lange og kronglete veg frem mot konsesjon. Sandberg er varaordfører i Gratangen i Nordland og her får du hans personlige fortelling.

-Dette er fra Småkraftseksjonen i NVE, lød det i andre enden av telefonen en aprildag for snart 3 år siden. Vi har gleden av å meddele deg om at vi har gitt Hilleshamn Småkraftverk AS konsesjon til å bygge og drive Hilleshamn kraftverk.
Det hele startet på et godt besøkt grunneiermøte ti år tidligere hvor en ble enig om å undersøke muligheten for å bygge et småkraftverk over noenlunde samme lest som bygdekraftverket fra 1948. Ganske raskt kom offentlig eide Hålogaland Kraft på banen og påstod de hadde vannfallrettighetene til Hilleshamnelva. Som initiativtaker og grunneier ble jeg veldig overrasket over dette og imøtegikk ganske raskt energiselskapet i deres krav. Grunneierne samlet seg til nytt møte hvor jeg ikke så annen løsning enn at vi som grunneiere søkte juridisk bistand og eventuelt gikk til sak mot vår regionale strømleverandør dersom dialog ikke førte fram. Dessverre var ingen grunneiere villig til å ta den kampen.
Jeg utarbeider derfor en erklæring hvor jeg påtar meg det hele og fulle økonomiske ansvaret i et forsøk på å få en rettslig stadfesting på at fallrettighetene er knyttet til grunneierne i bygda og ikke den regionale energiaktøren. Betingelsen jeg stiller er at fallrettighetene skal knyttes til et lokalt småkraftselskap som alle grunneiere kan bli medeiere i dersom vi skulle vinne fram i rettsapparatet. De fleste grunneierne godtar dette og jeg kaster meg over arbeidet med stor iver og engasjement. Så sikker er jeg på å vinne fram, at jeg danner et AS, skyter inn 200 000 og går i gang med å få utarbeidet en konsesjon som oversendes NVE i juli 2006. Energiselskapet –som eies av kommunene i Sør-Troms, liker ikke det som skjer og tar nå kontakt med enkeltgrunneiere for å få stoppet de igangsatte planene.
En ny utfordring som ofte dukker opp i slike vannkraftsaker er hvilke eiendommer som har fallrettigheter og hvor mye av denne tilligger det enkelte bruk? Sterke meninger og sitater fra den ene og andre, er til liten hjelp når en står midt oppe i slike saker. Jordskifteverket ble også vår redning og med sin spisskompetanse og proffe måte å administrere slike saker på, arbeidet jordskifteretten seg igjennom dette på en måte svært tillitsvekkende måte.
På tampen av 2007 møter jeg kraftleverandøren i retten som taper saken fullstendig. Fallrettighetene til Hilleshamnelva blir heretter rettslig stadfestet å tilhøre grunneierne. Konsesjonssøknaden hos NVE kunne nå ferdigbehandles, men stoppes idet et brev overleveres NVE som sier at grunneierne nå forbeholder seg retten til å selge/leie ut sitt fall til den de bestemmer. I ettertid er det blitt kjent at det er regionens energiselskap som har forfattet skrivet.
Jordskifteverket konkluderer ikke overraskende med at vannfallet ligger i et felleskap og fordeles etter skyldøre for det enkelte bruk. Dette skjer samtidig med at vår tvistemotpart meddeler at de ikke vil anke fallrettighetsdommen. Det ligger til rette for en sluttbehandling hos NVE.
Slik går det ikke. Svært overraskende påankes jordskiftedommen og samtidig uten at noen kjenner til det; regionens kraftselskap arbeider i det stille med et gigantisk vannkraftprosjekt som innebærer en betydelig overføring av vann fra Hilleshamnelva sitt nedslagsfelt og over til nabokommunen. Ankebehandlinga av jordskiftedommen gir vår tvistemotpart den nødvendige tid til å legge fram en melding om «Sula kraftverk» som presenteres for offentligheten i mars 2009. Lover og forskrifter fremtvinger en ny og denne gang mye lengre utsettelse og i verste fall skrinlegging av konsesjonssøknaden for Hilleshamn.
Årene går, meldinga behandles og etterfølges av en konsesjonssøknad. Sommeren 2013 trekker energiselskapet søknaden noe som til slutt åpner for en sluttbehandling av Hilleshamn, 7 år etter at konsesjonssøknaden ble innsendt
Grunneierne samarbeider i dag med en profesjonell aktør om utbygging hvor kravet om lokalt medeierskap fra de falleiere som ønsker det, ligger fast.
Hilleshamn 22 februar 2017
Roy-Idar Sandberg
Red. anm:

  • Småkraftnytt har vært i kontakt med Hålogaland Kraft angående innlegget til Roy Sandmo. Der sier de at selv om man nok kan ha litt ulike syn på historikken så samarbeider partene veldig godt i dag.
  • Arbeidet som ledet frem til konsesjon fra NVE tok ti år. Hilleshamn kraftverk er planlagt med en installert effekt på 3,5 MW og en midlere årsproduksjon på 13 GWh. Fallet er på 350 meter mens vannveien er på 1100 meter hvorav 3000 meter skal gå i tunell.