Opprinnelsegarantier – viktig inntekt

Nyere småkraft oppnår nå 4 øre / kWh ved salg av opprinnelsesgarantier. Dette er inntekter vi bør få beholde og videreutvikle. Det var hovedbudskapet fra Småkraftforeninga under mandagens høring i Finanskomiteen i forbindelse med revidert statsbudsjett.

Småkraftforeninga var representert i høringen ved styreleder Bjørn Lauritzen og daglig leder Knut Olav Tveit. 
Hele notatet som ble utdelt atil politikerne kan leses nedenfor.

Høring revidert statsbdudsjett 2017

Småkraftforeninga vil kommentere på revidert budsjetts formuleringer om Opprinnelsesgarantier som en del av EUs Vinterpakke: 

 «Det innføres en plikt til bruk av opprinnelsesgarantier dersom energi fra fornybare kilder skal markedsføres overfor forbrukere som miljøvennlig. Det er også foreslått at produsenter som mottar støtte ikke skal kunne få inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier. Garantier skal utstedes og auksjoneres ut på markedet av medlemslandene, og inntektene skal brukes til å redusere kostnadene knyttet til støttesystemer for fornybar energi. Olje- og energidepartementet ser nærmere hvordan endringer kan gjøre at systemet for fornybar energi med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag. Det nye forslaget vil bli vurdert i denne sammenheng.»
Småkraftforeninga vil bemerke følgende:
•Hovedfokuset i EUs Vinterpakke er å bredde ut og forsterke mekanismen Opprinnelsesgarantier. Dette gir interessante forretningsmuligheter for norsk kraftbransje. I 2016 hadde norske Opprinnelsesgarantier en verdi til sluttbruker i Europa på 1,25 milliarder kroner. Det er en vekst på rundt femti prosent siden 2011. Veksten forventes å fortsette. 
•For småkraften er Opprinnelsesgarantiene viktige. For nyere småkraft oppnår man 4 øre per kilowattime. Det er rundt 20 prosent av oppnådd årlig kraftpris for tiden og dermed svært viktige i en investeringsbeslutning. Også dette beløpet er økende. For øyeblikket er det gitt rundt 400 småkraftkonsesjoner som ikke bygges på grunn av lave priser i kraftmarkedet. Det er rundt 3 TWh fornybar kraft med en markedsverdi på de ferdige kraftverkene på rundt 15 milliarder kroner. Opprinnelsesgarantier er viktig for å realisere flere av disse prosjektene. 
•Opprinnelsesgarantier er en sporingsmekanisme for strøm som åpner mange muligheter for verdiøkning ut mot forbruker. Vi er i startfasen av en utvikling hvor kraftverket blir selve produktet ved salg av strøm til forbruker.  Dette gir Norge med vår natur og strengt regulerte, miljøvennlige vannkraft en unik forretningsmodell sammenlignet med de fleste andre land.
•Norske myndigheter bør se potensialet og la norsk fornybarbransje utvikle og ta del i utviklingen i dette markedet. Forslaget om å holde igjen Opprinnelsesgarantier fra verk som mottar støtte vil hindre en slik utvikling. Det vil ikke bare ta fra oss inntekter som i dag er svært viktige, men også ødelegge for fremtidig verdiøkning gjennom produktifisering av enkeltverk og aktivt salg til forbruker. Myndighetene bør derfor jobbe for at denne delen av forslagene i Vinterpakken ikke blir vedtatt.