– Plusskunder i minus

En fersk rapport fra Norsk Klimastiftelse viser at såkalte plusskunder risikerer å gå i minus på investeringen sin. Plusskunder produserer småskala sol,vann eller vind.

Klinmastiftelsen fokuserer først og fremst på sol i sin rapport, men om de har rett kan resonnementene også være relevante for mikrokraftftverk basert på vann. 
 
– Hvis du har solceller på taket, og selger overskuddet av strømmen du produserer på markedet, kalles du på norsk en «plusskunde». Norske myndigheter har utarbeidet et regelverk som skal gjøre det gunstig for flere å bli plusskunder, men regelverket virker delvis mot sin hensikt, slik konkluderes det i rapporten Plusskunder i minus fra klimastiftelse.
 
Det er først og fremst Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin forvaltning på området som oppfattes som problematisk. Ifølge rapporten er situasjonen slik: 
  • Plusskunder sparer nettselskapene for store summer i nettap, men NVE aksepterer at de ikke blir kompensert for det. Det er i strid med EU-retten.
  • NVE ser ut til å tolke regelverket slik at plusskunder må selge kraft til sin kraftleverandør, og ikke på det åpne markedet. En slik tolkning strider mot det samme regelverket.
  • Elsertifikatordningen virker som en felle for forbrukere som produserer solkraft, fordi slik loven praktiseres blir utgiftene større enn inntektene.
Rapporten er skrevet av jurist Sindre A. Sandal og bygger på en juridisk avhandling ved Universitetet i Beregen. Sandal er i dag advokatfullmektig i Stavanger.
 
Rapporten kan lastes ned her.