– Billig argumentasjon for billig strøm

Fagforeningsmann og stortingskandidat Leif Sande fortsatte i valgkampen sin utrettelige kamp mot flere utenlandskabler. I dette debattinnlegget møter han motstand fra småkraftbransjens Bernt Grimstvedt (bildet).

Billig argumentasjon for billig strøm 

Leif Sande fortsetter sitt korstog mot nye utenlandskabler. Under fanen ”Strømmen skal være billig” hevder Sande at nye utenlandskabler truer norske arbeidsplasser.
Sande utelater i sin argumentasjon flere forhold. Kraftprisen må over tid være høy nok til at produsentene får dekket sine kostnader samt at eierne gis en rimelig avkastning. Dagens prisnivå gir for lav lønnsomhet for mange energiselskaper og nye utbygginger skrinlegges. Selskapet Eco kansellerte nylig to prosjekter fordi kraftprisene er for lave. Mange småkraftselskaper er i samme situasjon. Lave kraftpriser medfører dermed en risiko for at nødvendige nye investeringer ikke iverksettes, og drift og vedlikehold av eksisterende anlegg settes under press. Sande ønsker tydeligvis investeringstørke og økt driftsrisiko. 

Prisen på strøm til sluttbrukere er sammensatt av tre hovedfaktorer. Det er kraftprisen, nettkostnader og skatter og avgifter. Kraftprisen fastsettes i markedet, mens nettkostnader og skatt er underlagt politiske reguleringer. Det er overraskende at Sande ikke vil komme inn på alle disse faktorene når han vil ha billig strøm til industrien. Norsk vannkraftproduksjon er særdeles høyt beskattet gjennom eiendomsskatt og grunnrenteskatt. Dessuten har Norge en inneffektiv nettstruktur. Sande bør også ta med disse faktorenes betydning for industriens energikostnader istedenfor å legge alt ansvar på kraftprodusentene.   
Nye utenlandskabler er ingen trussel mot norsk industri. Tvert imot, de vil øke forsyningssikkerheten i tørrår, de vil øke verdiskapningen hos produsentene og dermed fortsatt bidra til finansiering av den norske velferden. Men norske kraftprodusenter må ha en lønnsomhet som sikrer deres evne til fornyelse og sikker drift. Det er også i industriens interesse. Nettstrukturen og den samlede skattebyrden for energiselskapene er en del av dette. Hvorfor vil ikke Sande diskutere dette? 
Bernt Grimstvedt
Innlegget har stått på trykk i Bergens Tidende. Bernt Grimstedt er tidligere styreleder og daglig leder i Fusa Kraftlag SA. Han er i dag den italienske elmek-leverandøren Trojers representant i Norge.