Selger seks småkraftverk med angrefrist

Sognekraft selger seks småkraftverk langs Fjærlandsfjorden, men skal både drifte dem og ha dem tilbake etter 25 år. Det fremgår av en børsmelding.

 
Sognekraft overto i sin tid Fjærlandsprosjektene fra Småkraft AS. De seks kraftverkene har en årlig produksjon på 116 GWh. Kjøper er tyske, institusjonelle investorer i fornybar kraft. 

– Dette er en interessant måte å finansiere småkraftutbygginger på og jeg ser ikke bort fra at vi vil se lignende løsninger fremover. På denne måten får også grunneierne langs fjorden som  leier ut fallrettene sine til Sognekraft, realisert verdiene som ligger i eiendommene. Slik jeg forstår det vil Sognekraft videre bruke den frigjorte kapitalen i nye fornybarprosjekter, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.  

Kjøpesummen er ukjent.

– I småkraftsammenheng er 25 år kort tid så det er vanskelig så si hva kjøperen måtet ut med. Men hadde verkene blitt solgt med en tdishosrisont på 40-50 år så kan vi fort snakke om en salgsverdi i størrelsesorden 500 millioner kroner. Dette da vurdert ut fra hva småkraftverk generelt omsettes for i dagens marked, sier Tveit.   

Her kan du lese hele børsmeldingen som gikk ut 27.09.2017:

“Sognekraft AS har inngått avtale med KGAL Investment Management GmbH & Co (KGAL) om at dei kjøper Sognekraft AS  sitt heileigde dotterselskap Fjærland Kraft AS. Fjærland Kraft AS omfattar seks småkraftverk ved Fjærlandsfjorden i  Sogndal kommune, med ein samla årsproduksjon på omlag 116GWh. 
KGAL gruppa har sitt hovudkontor i Grünwald  utanfor München (Tyskland) og er ein leiande uavhengig kapitalforvaltar med totalt EUR 21,5 mrd. i investert kapital frå over 87.000 investorar . Gruppa har som hovudformål å forvalte kapital for institusjonelle investorar og har over dei siste 15 åra investert i fornybar energi som sol-, vind- og vasskraft. Desse investeringane er spreidd over fleire land, som Tyskland, Spania, Italia, Storbritannia, Frankrike, Sverige, Finland og Noreg.

Det er forventa at transaksjonen vil fullførast våren 2018.

Salet av dei seks småkraftverka i Fjærland, som er samla i Sognekraft sitt heileigde dotterselskap Fjærland Kraft AS, inneber at Sognekraft AS skal drifte og vedlikehalde desse kraftverka for KGAL, og at Sognekraft AS kan kjøpe Fjærland Kraft AS attende etter 25 år.
Det er DNB Markets og Swedbank som har vore transaksjonsrådgjevarar og bistått i førebuing, marknadsføring og 
forhandling av kjøpsavtalen, medan BA-HR har stått for det juridiske arbeidet og NK Funds har vore Sognekraft sin økonomiske rådgjevar.”