– H2 kan få fart på det grønne skiftet

Småkraftforeninga var i dag på høring i Transport og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet 2018. Styremedlem Lars Petter Øye (bildet) og daglig leder Knut Olav Tveit fokuserte på hvordan hydrogenproduksjon ved småkraftverk kan få fart på det grønne skiftet i transportsektoren. Les hele høringsinspillet her!

Høring Statsbusjettet 2018
Transport- og kommunikasjonskomiteen

Småkraftforeninga savner en helhetlig politikk for verdikjeden hydrogen hvor man ikke bare fokuserer på fornybar transport, men ser hvilken rolle hydrogen kan spille for kraftsystemet og næringsutvikling over store deler av landet. 

  • Kraftproduksjonen vil svinge mye mer i fremtiden pga mer uregulert vann, vind og solenergi. Her kan hydrogenproduksjon bidra til å verdiøke lavt priset kraft ved at den lagres og selges uavhengig av produksjonstidspunktet.  
  • Kapasiteten i strømnettet er mange steder begrenset både for innmating av produksjon og effektlading av elbiler. Her kan hydrogen spille en tydelig rolle – ved å ta vare på strømproduksjon utenfor nettet og ved å redusere behovet for effektlading.
Småkraftforeninga er direkte engasjerte i et slikt verdikjedeprosjekt i Hellesylt i Møre og Romsdal hvor lokale krefter har gjort et forprosjekt for hydrogenproduksjon fra småkraftverk, som må begrense produksjonen grunnet svakt el-nett. Tanken er å levere hydrogen til en pilotferge på Geirangerfjorden. Dette vil være positivt for utslippene av eksos i verdensarvfjorden og utløse produksjon av innestengt elkraft. Vegvesenet har et femårig utviklingsprosjekt med hydrogenferge i et kort samband i Rogaland. Med rask utvikling er det viktig å ha et utviklingsprosjekt på en lengre, mer relevant ferjestrekning. Hellesylt-Geiranger er ca. 42 km t/r og kan bli en viktig hydrogenpilot nr. 2. Dette vil også skape ringvirkninger for verftsindustrien.
Dette ber vi om:

  • Det bør etableres en pilot for hydrogenferge på strekningen Hellesylt-Geiranger-Hellesylt som kan være i drift i 2020/2021.
  • Man må se verdikjeden under ett for å forstå hydrogenets plass i det grønne skiftet. Denne rollen burde ENOVA kunne spille, noe de ikke gjør i dag.  Dette mener vi komiteen bør ta høyde for i årets Statsbudsjett slik at sektorovergripende prosjekter prioriteres. 
  • Hydrogenbiler, som det er ca. 75 av på norske veier i dag, og el-biler bør skille lag avgiftsmessig for å få rask vekst i antall kjøretøy. Dagens fordeler for hydrogenbiler bør opprettholdes frem til minst 50.000 biler.
  • ENOVAs hydrogenstasjonsstøtte, lansert i år, er i strid med Stortingets vedtak om å etablere et nasjonalt stasjonsnettverk. Ved kun å støtte 3 stasjoner undergraves målsettingen om 50.000 personbiler innen 2025. ENOVA bør forsterke innsatsen.
  • Hydrogenforum fikk en million kroner i støtte i revidert Statsbudsjett. Støtten bør videreføres på samme nivå i 2018. 
  • Dagens jernbanestrekninger med diesellokomotiv bør vurderes elektrifisert med hydrogen. 
  • Cruisedestinasjoner bør prioriteres av ENOVA hva angår landstrøm, men hydrogen og brenselceller bør vurderes som et alternativ til dyr nettutbygging.